piksel
Infolinia

Aktualności

23/04/2020
/

Wspieramy Naszych fachowców

 

Sprawdź warunki otrzymania wsparcia dla przedsiębiorców:  Warunki wsparcia dla przedsiębiorców

 

Przeczytaj odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania:

POŻYCZKA BEZZWROTNA z Urzędu Pracy 

1. Komu przysługuje pożyczka do 5 tys. zł?
O jednorazową pożyczkę mogą ubiegać się wszyscy przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą co najmniej od 1 marca 2020 i zatrudniają do 9 pracowników, a ich roczny obrót nie przekroczył 2 mln euro.
2. Od kiedy i gdzie można zgłosić się po pożyczkę?
Wniosek należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności. Wraz z wnioskiem należy złożyć oświadczenie o stanie zatrudnienia na 29 lutego 2020 r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.
Wypełnienie wniosku wymaga podania podstawowych danych takich jak: nazwa firmy, NIP, REGON, adres siedziby, dane kontaktowe oraz określić wysokość pożyczki i podać stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w dn.29.02.2020. Do wniosku należy dołączyć podpisaną umowę pożyczki na pokrycie bieżących kosztów. Wniosek i umowa znajdują się na stronie www.praca.gov.pl

Wniosek:  https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA
3. Jakie są podstawowe warunki umowy?
Pożyczka będzie udzielana do kwoty 5 tys. zł z oprocentowaniem stałym. Jego wysokość w skali roku wynosi obecnie 1,05 %. Oprocentowanie pożyczki, w porównaniu z warunkami rynkowymi, jest zatem bardzo korzystne dla przedsiębiorców. Dodatkowo zachętą może być możliwość umorzenia zobowiązań wynikających z udzielonej pożyczki.
4. W jakim terminie trzeba oddać pożyczkę?
Maksymalnie w okresie 12 miesięcy. Początek spłacania pożyczki będzie dopiero po trzech miesiącach od jej udzielenia. Projekt również przewiduje, że rząd może w drodze rozporządzenia przedłużyć okres spłaty pożyczek, biorąc pod uwagę obecną sytuację wywołaną koronawirusem.
5. Czy jest szansa, że nie będzie trzeba spłacać pożyczki?
Tak, jeśli przez okres trzech miesięcy od dnia jej udzielenia przedsiębiorca nie zmniejszył stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na 29 lutego 2020 r. Wraz z wnioskiem o umorzenie przedsiębiorca będzie zobowiązany do przedłożenia oświadczenia o niezmniejszeniu stanu zatrudnienia.
6. Co będzie, jeśli przedsiębiorca zwolni pracowników? Czy wtedy będzie musiał płacić podwyższone oprocentowanie?
Nie, ustawa nie przewiduje żadnych sankcji w tym zakresie. Przedsiębiorca, który nie utrzyma stanu zatrudnienia na poziomie co najmniej odpowiadającym temu z 29 lutego 2020 r., będzie po prostu zobowiązany do spłaty udzielonej pożyczki wraz z odsetkami na tym samym poziomie oprocentowania.

DOFINANSOWANIE z WUP

7. Czy obniżenie wymiaru czasu pracy i wynagrodzeń to podstawa do dofinansowania?
Tak, obniżenie wymiaru czasu pracy to podstawa do ubiegania się o dofinansowanie wynagrodzenia pracowników. Takie obniżenie wymiaru może – choć nie musi – objąć pracowników, jak również osoby zatrudnione na umowach-zleceniach czy o świadczenie usług (z wyjątkiem osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą).
8. O ile może ulec skróceniu czas pracy wg specustawy o koronawirusie?
W przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy na podstawie specustawy o koronawirusie czas pracy pracownika ulega skróceniu o 20 %. Przykładowo, jeżeli zatem pracownik był zatrudniony na pełen etat, to w przypadku objęcia go tym rozwiązaniem będzie zatrudniony na 0,8 etatu. Obniżony etat nie może być jednak niższy niż 0,5 etatu.
9. Jakie są warunki do wprowadzenia przestoju ekonomicznego i otrzymania dofinansowania?
Jest wiele takich warunków, jednym z podstawowych jest wystąpienie określonego spadku obrotów gospodarczych na skutek COVID-19. Nie jest to jednak warunek wystarczający. Z dofinansowania może bowiem skorzystać jedynie podmiot, który dodatkowo:
•jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1 albo 2 prawa przedsiębiorców, tj. jest osobą fizyczną, osobą prawną, jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonującą działalność gospodarczą; • nie ma zadłużenia wobec ZUS i organów skarbowych do końca III kwartału 2019 r.; • nie zachodzą wobec niego przesłanki do upadłości; • zatrudnia pracowników.
10. Czy aby skorzystać z przestoju ekonomicznego, trzeba obniżyć wynagrodzenia pracownikom?
Tak, taki przestój jest jednoznaczny z obniżeniem wynagrodzenia pracowników objętych przestojem.
11. Czy w związku z przestojem ekonomicznym można obniżyć pensje pracowników zatrudnionych za wynagrodzeniem w wysokości ustawowej płacy minimalnej?
Nie. Maksymalna wielkość obniżki to 50%, lecz obniżone wynagrodzenie jednocześnie nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę (przy pełnym etacie).
12. Jakie dokumenty będą podstawą do wypłaty dofinansowania?
Podstawą jest umowa zawarta ze starostą. W umowie należy określić pracowników objętych pomocą. Środki będą przekazywane na podstawie comiesięcznego oświadczenia pracodawcy o zatrudnieniu pracowników wskazanych w umowie. Obecnie dofinansowanie przysługuje przez okres do trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku. Rząd może również ten okres przedłużyć w zależności od okoliczności. Przed wypełnieniem wniosku należy skompletować wymagane załączniki do wniosku w postaci elektronicznej:
•kopię porozumienia określającego warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy (plik w formacie jpg, pdf); •wypełniony wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z FGŚP, wg określonego wzoru, który znajduje się na www.praca.gov.pl (plik w formacie xls lub xlsx); • kopię pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy, plik w formacie jpg, pdf).
Wraz z wnioskiem przekaż umowę o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19, wg określonego wzoru, który znajduje się na www.praca.gov.pl (plik w formacie pdf).

 

Wniosek: https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA

SAMOZATRUDNIENI

Wsparcie z Urzędu Pracy – wnioski na stronie www.praca.gov.pl
13.Czy przyznanie pomocy jest uzależnione od spadku obrotów gospodarczych?
Pomoc przyznawana przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników, również zależy od spadku obrotów firmy. Spadek ten (podobnie jak w przypadku mikro, małych i średnich firm) musi wynosić minimum 30 % w ramach porównania dwóch kolejnych miesięcy po 1 stycznia 2020 r., w stosunku do analogicznych miesięcy poprzedniego roku.
a) Jaki jest poziom dofinansowania? Przez jaki okres przysługuje pomoc? Jak jest wypłacana?
Dofinansowanie jest bezzwrotne przy zachowaniu ciągłości w prowadzeniu działalności przez 3 miesiące podczas otrzymywania pomocy i 3 miesiące po zakończeniu otrzymywania pomocy. Poziom kwoty, podobnie jak w przypadku mikro, małych i średnich firm, zależy od wielkości spadku obrotów gospodarczych.
Wypełnienie wniosku wymaga podania podstawowych danych takich jak: nazwa firmy, NIP, REGON, adres siedziby, dane kontaktowe oraz zaznaczenia z jakiego tytułu domagamy się dofinansowania, wybierając z dwóch opcji – przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy.
Im wyższy, tym wyższa pomoc, wg 3 progów:
I. 30 % spadku upoważnia do otrzymania dofinansowania w wysokości 1300 zł miesięcznie, II. 50 % spadku – 1820 zł miesięcznie, III. 80 % spadku – 2340 zł miesięcznie.
Dofinansowanie ma pokrywać część kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Mogą to być w szczególności czynsz, media czy chociażby składki na ubezpieczenie społeczne itp. Maksymalny okres dofinansowania to trzy miesiące. Także tutaj rząd może ten okres wydłużyć. Dofinasowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych na konto firmowe na podstawie comiesięcznego oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu.

Wniosek: https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA

UMORZENIE SKŁADEK ZUS

14. Kto jest zwolniony ze składek ZUS?
Każdy kto prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą lub firmę, w której zatrudnia maksymalnie 9 osób może skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS przez 3 miesiące. Od 1 marca do 31 maja nie będzie musiał więc opłacać składek m.in. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy. Wystarczy, złożyć wniosek online.
15. Jakie są warunki skorzystania ze zwolnienia ze składek dla mikroprzedsiębiorców?
Warunkiem uzyskania zwolnienia jest prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020 roku i liczba osób zgłoszonych do ubezpieczeń (powinno ich być mniej niż 10 na dzień 29 lutego 2020 r.).
16. Do kiedy należy zgłosić wniosek o zwolnienie ze składek i czy trzeba go składać co miesiąc?
Nie, wniosek składa się raz, maksymalnie może on dotyczyć (przynajmniej na razie) okresu od marca do maja 2020 r. ZUS ocenia przychód tylko raz – za pierwszy miesiąc, za który wnioskuje się o zwolnienie ze składek. Termin składania wniosków o zwolnienia ze składek upływa 30 czerwca 2020 r. Warunkiem jest nieopłacenie tej składki, przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych należnych za marzec, kwiecień i maj 2020 r., nie później niż do 30 czerwca 2020 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania.
Skorzystanie z powyższej pomocy z PUP wyklucza skorzystanie z umorzenia składek ZUS
17. Czy zwolnienie ze składek związane jest z pozbawieniem prawa do zasiłku chorobowego i prawa do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej?
Nie. Zwolnienie ze składek przewidziane w nowelizacji specustawy o koronawirusie nie powoduje, że przedsiębiorca przestaje podlegać ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Mimo uzyskania zwolnienia będzie on miał zatem prawo do zasiłku chorobowego i świadczeń opieki zdrowowtnej.
18. Jakie inne ulgi przysługują przedsiębiorcom?
Odroczenie płatności składek lub rozłożenie ich na raty bez konieczności uiszczania opłaty prolongacyjnej. Możliwość taka dotyczy składek należnych za okres od 1 stycznia 2020 r. Konieczne jest tu złożenie wniosku w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.

ŚWIADCZENIE POSTOJOWE Z ZUS

19. Prowadzisz działalność gospodarczą ? Masz przestój w następstwie COVID-19? Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych?
a) Rozpocząłeś działalność gospodarczą przed 1 lutego 2020 i nie zawiesiłeś jej, a przychód który uzyskałeś w miesiącu przed miesiącem, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe:
– był o co najmniej 15% niższy od przychodu, który uzyskałeś w miesiącu poprzedzającym – był nie wyższy niż 300% przeciętnego wynagrodzenia (15 595,74 zł)
b) Zawiesiłeś działalność gospodarczą po 31 stycznia 2020:
– przychód, który uzyskałeś w miesiącu przed miesiącem, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe był nie wyższy niż 300% przeciętnego wynagrodzenia
Złóż w ZUS wniosek RSP-D ‒ możesz otrzymać jednorazowo 2080 zł.
Lub c) Rozliczasz się na karcie podatkowej i jesteś zwolniony z podatku VAT to możesz otrzymać 1300 zł po złożeniu wniosku RSP-D.

 ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE

20. Czy można przestać płacić zaliczki na podatek dochodowy oraz zaliczki od wynagrodzeń pracowników?
Jedynie zaliczki na podatek dochodowy potrącane od wynagrodzeń za marzec i kwiecień będą mogły zostać wpłacone później, do 1 czerwca 2020 r., w dodatku z tym zastrzeżeniem, że dotyczy to płatników, którzy
ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z epidemią. O ile nic się nie zmieni, zaliczki za maj rozliczyć trzeba będzie na dotychczasowych zasadach, tj. do 20 czerwca.
Zaliczki na podatek dochodowy własny należy wpłacać jak wcześniej. Tutaj nowelizacja specustawy o koronawirusie nie przewiduje żadnych zmian. Możliwe jest natomiast złożenie do urzędu skarbowego wniosku o odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie zaliczki na raty (o to samo możemy wnioskować w stosunku do zaległości podatkowej, tj. zaliczki, której jeszcze nie wpłaciliśmy, a której termin zapłaty już upłynął).
21. Czy można zapłacić niższe zaliczki na pit/cit?
Tak. Jeżeli uważasz, że zaliczki na podatek dochodowy są niewspółmiernie wysokie w stosunku do przewidywanego podatku do zapłaty na koniec roku możesz ubiegać się o ich obniżenie.
22. Czy można odliczyć stratę za 2020 rok od dochodu za 2019 r?
Tak. Stratę z bieżącego roku będzie można odliczyć od dochodu za rok poprzedni. Zmniejsza się podstawę opodatkowania i otrzymuje zwrot nadpłaconego podatku. Jednorazowo można obniżyć dochód o kwotę nie większą niż 5 000 000 zł.