Infolinia

BIP Fundacji Dobroczynności

 

Witamy na stronie biuletynu informacji publicznej fundacji dobroczynności Atlas

Fundacja Dobroczynności ATLAS

ul. Jaśkowa Dolina 17
80-252 Gdańsk

KRS 0000057384
NIP 583-21-05-019
REGON 191111406

KONTO BANKOWE
PKO BP I ODZIAŁ W GDAŃSKU
49 1020 1811 0000 0702 0014 5235

tel. 58 342 11 22
e-mail – fundacja@atlas.com.pl

Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego.

Data publikacji: 01.07.2014 Data modyfikacji: 14.07.2016

 

Status prawny

Fundacja Dobroczynności ATLAS działa na podstawie:

 • Aktu Notarialnego z dnia 09 stycznia 1996 r. sporządzonego w Warszawie Repertorium A nr 194/96
 • Statutu Fundacji z dnia 09 stycznia 1996 r.
 • Ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz. U z 1991r. Nr 46 poz. 203 z p. zm.)
 • Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U z 2003 r. nr 96 poz. 873 z p. zm.),

oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

Aktualny KRS do pobrania ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości >

do góry

Załączniki do tekstu:


Nadzór nad działalnością fundacji sprawuje Minister Zdrowia.

Data publikacji: 01.07.2014 Data modyfikacji: 03.07.2014

 

do góry

 Organizacja

Data publikacji: 01.07.2014 Data modyfikacji: 03.07.2014

do góry

 

Przedmiot działalności

Celem Fundacji jest:

 • świadczenie pomocy społecznej ludziom znajdującym się w stanie ubóstwa, zwłaszcza dzieciom,
 • świadczenie pomocy społecznej ludziom dotkniętym chorobą, których nie stać na specjalistyczne leczenie, w tym zwłaszcza dzieciom,
 • tworzenie, utrzymywanie i prowadzenie hospicjów,
 • udzielanie pomocy materialnej szkołom publicznym i niepublicznym, uczelniom wyższym, szpitalom, przedszkolom, żłobkom itp.,
 • wspieranie potrzeb kultu religijnego, w tym inwestycji sakralnych i kościelnych oraz działalności charytatywno-opiekuńczej jednostek organizacyjnych Kościoła Katolickiego.

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • gromadzenie informacji o osobach potrzebujących pomocy,
 • świadczenie osobom opisanym w pkt.1 stosownej pomocy społecznej (finansowej lub rzeczowej),
 • przekazywanie pomocy organom administracyjnym i samorządowym oraz innym powołanym do tego
 • organizacjom z przeznaczeniem na udzielanie pomocy,
 • przekazywanie materiałów budowlanych placówkom działającym w sferze zadań publicznych,
 • współpracę z organami administracji publicznej w zakresie realizacji zadań publicznych zgodnie z celami Fundacji,
 • udzielanie pomocy materialnej osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.


Statutowa działalność Fundacji jest działalnością nieodpłatną.

Szczegółowe warunki, kryteria i formy prowadzenia statutowej działalności społecznej określa Zarząd Fundacji po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.

Data publikacji: 01.07.2014 Data modyfikacji: 03.07.2014

do góry

Organy fundacji:

Rada nadzorcza fundacji – w skład której wchodzą:

 • Jerzy Jan Blazy – Przewodniczący Rady
 • Beata Elżbieta Pernak – Członek Rady
 • Piotr Andrzej Pieczonka – Sekretarz Rady

 

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

 • powoływanie i odwoływanie – za zgodą Fundatora – Prezesa Zarządu,
 • odwoływanie – za zgodą Fundatora – Rady lub jej członków,
 • udzielanie wiążących zaleceń Zarządowi,
 • kontrola i nadzór nad działalnością Zarządu,
 • rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Rady sporządzonych na każdorazowe polecenie Rady Nadzorczej,
 • zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu – nie zatwierdzenie rocznego sprawozdania z działalności Zarządu równoznaczne jest z odwołaniem Zarządu,
 • powoływanie i odwoływanie likwidatora oraz osób, o których mowa w § 21 ust. 3 statutu.

 

Rada fundacji – w skład której wchodzą:

 • Roman Rajmund Rojek – Przewodniczący Rady
 • Mariusz Jurkowski – Członek Rady

 

Do kompetencji Rady należy:

 • inicjowanie i opracowywanie planów społecznej, statutowej działalności Fundacji,
 • współpraca z innymi podmiotami w zakresie społecznej działalności Fundacji,
 • opracowywanie nowych form statutowej działalności społecznej,
 • gromadzenie i opracowywanie informacji o osobach i środowiskach wymagających pomocy,
 • propagowanie idei Fundacji,
 • organizowanie spotkań środowiskowych, prelekcji, pokazów, seminariów,
 • organizowanie środków finansowych i materialnych na cele statutowe Fundacji,
 • opracowywanie propozycji nowych form działania Fundacji,
 • opiniowanie działalności społecznej Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej lub Fundatora,
 • przyznawanie wyróżnień Honorowych osobom zasłużonym dla Fundacji i działalności społecznej.

 

Zarząd – składa się z jednej osoby:

 • Jolanta Danuta Rojek – Prezes Zarządu

Zarząd z zastrzeżeniem kompetencji innych organów, kieruje całością spraw Fundacji i podejmuje w tych sprawach decyzje. W szczególności prowadzi statutową działalność społeczną, zarząd majątkiem Fundacji, decyduje o formach, środkach i wysokości udzielonej pomocy społecznej, podejmuje uchwały o przeznaczeniu i wykorzystaniu dochodów Fundacji.

Wykonywanie funkcji w organach Fundacji jest nieodpłatne.

Data publikacji: 01.07.2014 Data modyfikacji: 03.07.2014

do góry

Majątek

Majątek Fundacji stanowi fundusz statutowy w kwocie 10.000,00 słownie złotych: „dziesięć tysięcy”.

Dochodami Fundacji są:

 • dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
 • dochody z zorganizowanych loterii oraz balów dobroczynnych,
 • dochody ze zbiórek, aukcji i przetargów publicznych, odsetki bankowe od posiadanego kapitału,
 • dochody z praw majątkowych przekazywanych Fundacji odpłatnie i nieodpłatnie,
 • inne wpłaty.

 

Fundacja cały dochód przeznacza na realizację celów statutowych.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Informacje o strukturze przychodów i kosztów zawarte są w sprawozdaniach za poszczególne lata:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie za 2005 rok

 

 

Fundacja również publikuje swoje sprawozdania: finansowe i merytoryczne na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Data publikacji: 01.07.2014 Data modyfikacji: 08.02.2018

do góry

Rejestry

Fundacja posiada trzy zbiory zarejestrowane u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

 

Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Dobroczynności ATLAS.

Data publikacji: 01.07.2014 Data modyfikacji: 03.07.2014

do góry

Kontrole

08.11.2011r.
Kontrola przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Wydział Kontroli Płatników Składek w Gdańsku, ul. Chmielna 27/23, 80-748 Gdańsk. NR 1020111001841 1

Kontrolę przeprowadzono w dniach 07 listopada 2011r. – 08 listopada 2011r. Zakres kontroli obejmował:

 1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
 2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
 3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Kontrolą objęto okres od stycznia 2008r. do grudnia 2010r. Protokół do wglądu w siedzibie fundacji.

 

22.02.2006r.
Kontrola przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Wydział Kontroli Płatników Składek w Gdańsku, ul. Chmielna 27/33, 80-748 Gdańsk. NR o09-0954/607/2006

Kontrolę przeprowadzono w dniu 21 lutego 2006 r. Zakres kontroli obejmował:

 1. Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego.
 2. Ustalanie uprawnień do świadczeń społecznych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych, wypłacanie świadczeń i zasiłków oraz rozliczeń z tego tytułu.
 3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków oświadczenia emerytalne i rentowe oraz ustalenie kapitału początkowego.
 4. Prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Kontrolą objęto okres od stycznia 1999r. do 21 lutego 2006r. Protokół do wglądu w siedzibie fundacji.

 

21.10.2004r.
Kontrola przeprowadzona przez Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku, ul. Chłopska 3, 80-363 Gdańsk. Nr 04/0639/KK/WK

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 30 lipca 2004r. do 24 września 2004r.

I. Zakres kontroli:

 • Badanie prawidłowości rozliczeń z budżetem za rok 2002.

 

II. Ustalenia kontroli – ustalenie faktyczne i prawne:

 1. Podatek od środków transportowych –  nie występuje.
 2. Podatek od nieruchomości – nie występuje.
 3. Wpłaty na PFRON – nie występuje.
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych ze stosunku pracy został prawidłowo pobrany i rozliczony z W zakresie podatku VAT w okresie objętym kontrolą – nie wystąpiły czynności podlegające ustawie o podatku od towarów i usług.
 5. W podatku dochodowym od osób prawnych – nieprawidłowości nie stwierdzono.

Szczegółowy wynik kontroli do wglądu w siedzibie fundacji.

Data publikacji: 01.07.2014 Data modyfikacji: 03.07.2014

 do góry