piksel
Infolinia
PREPARAT WZMACNIAJĄCY SW 100

PREPARAT WZMACNIAJĄCY SW 100

PREPARAT WZMACNIAJĄCY SW 100

Najważniejsze cechy

 • impregnuje osłabione przez upływ czasu i czynniki atmosferyczne elementy, wykonane z kamienia naturalnego, cegieł i innych mineralnych materiałów
 • posiada średni stopnień wytrącania żelu, ok. 10 %
 • zalecany na podłoża o niskiej nasiąkliwości
na ściany na ściany
do wewnątrz do wewnątrz
na zewnątrz na zewnątrz
produkt mrozoodporny produkt mrozoodporny
produkt wodoodporny produkt wodoodporny
aplikacja pędzlem aplikacja pędzlem
aplikacja wałkiem aplikacja wałkiem

Opis

Do impregnacji osłabionych przez upływ czasu i czynniki atmosferyczne elementów, wykonanych z kamieni naturalnych, cegieł i innych materiałów budowlanych

Główne właściwości

 • do impregnacji wstępnej i strukturalnej
 • nie wywiera działania hydrofobizującego
 • đredni stopień wytrącenia żelu

Główne parametry

 • ilość wytrącanego żelu 10 %
 • zawartość substancji czynnej 25 %
 • zużycie ok. 0,1-0,3 l na 1 m2

PRZEZNACZENIE I WŁAŚCIWOŚCI

do góry
 • Jednoskładnikowy preparat najnowszej generacji do wzmacniania typowych podłoży budowlanych
 • do impregnacji osłabionych przez upływ czasu i czynniki atmosferyczne elementów, wykonanych z kamieni naturalnych, cegieł i innych materiałów budowlanych
 • uniwersalny - może być stosowany zarówno do impregnacji wstępnej, jak i strukturalnej
 • nie wywiera działania hydrofobizującego, dzięki czemu po przeprowadzeniu zabiegu wzmacniania można kontynuować oczyszczanie podłoża i uzupełnianie ubytków zaprawami mineralnymi
 • nie uszczelnia porów materiału i nie ogranicza jego paroprzepuszczalności.
 • charakteryzuje się średnim stopniem wytrącania żelu - na poziomie ok. 10 %, dlatego zalecany jest do wzmacniania podłoży dobrze zachowanych lub posiadających niską nasiąkliwość
 • bardzo wysoka zdolność penetracji - wnika głęboko w strukturę osłabionego podłoża, równomiernie je wzmacniając
 • odporny na alkalia i działanie czynników atmosferycznych, np. kwaśnych deszczy

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

do góry

Sposób oczyszczenia podłoża powinien być dopasowany indywidualnie dla danego obiektu, w zależności od wytrzymałości i stanu zachowania materiału podłoża oraz jego wartości historycznej. Podłoże powinno być oczyszczone z kurzu, brudu, patyny, luźnych i osypliwych fragmentów oraz pozostałości tłuszczów, olejów i skażeń biologicznych. Patyna i inne trwałe zabrudzenia powierzchni osłabiają działanie preparatu ponieważ ograniczają jego chłonność. W przypadku podłoża bardzo słabego lub zwietrzałego, zalecana jest wstępna impregnacja preparatem ATLAS ZŁOTY WIEK SW 100, następnie jego oczyszczenie i dopiero wówczas wykonanie właściwego zabiegu wzmocnienia.

SPOSÓB UŻYCIA

do góry

ATLAS ZŁOTY WIEK SW100produkowany jest w postaci gotowej użycia. Nie wolno go łączyć z innymi materiałami, rozcieńczać ani zagęszczać. Aplikację preparatu przeprowadza się metodą malarską jedno- lub dwukrotnie, w zależności od rodzaju i chłonności podłoża. Należy zwrócić uwagę na możliwie równomierne rozprowadzenie preparatu na wzmacnianej powierzchni. Nanoszenie drugiej warstwy można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu pierwszej (po około 6 godzinach). Świeżo zaimpregnowane powierzchnie należy przez kilka dni chronić przed działaniem opadów atmosferycznych.

UWAGA

do góry
 • Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
 • Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.
 • Okres przydatności do użycia wynosi 24 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Unikać źródeł ognia i zapłonu. Zachować ostrożność podczas transportu i przemieszczania pojemników. Otwierając opakowanie należy uważać na różnicę ciśnień. Niekompatybilne materiały: Przechowywać z dala od silnych utleniaczy. Pojemniki nawet opróżnione mogą zawierać wybuchowe opary. Nie ciąć, wiercić, szlifować, spawać ani wykonywać podobnych czynności na zbiornikach ani w ich pobliżu. Zalecana temperatura przechowywania – poniżej 30 o C. Chronić przed wilgocią - produkt pod wpływem wilgoci z powietrza żeluje. 

 • NIEBEZPIECZEŃSTWO. Zawiera: toluen i czteroetylokrzemian. Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne podrażnienie oczu. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki. Działa szkodliwie przy wdychaniu. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione . Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu. Nie wdychać pyłu, dymu, gazu, par, mgły, rozpylonej cieczy. Stosować ochronę oczu, ochronę twarzy, odzież ochronną, rękawice ochronne. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. NIE wywoływać wymiotów W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

DANE TECHNICZNE

do góry

Preparat wzmacniający ATLAS ZŁOTY WIEK SW 100 produkowany jest na bazie żywicy alkilosilikonowej i rozpuszczalnika organicznego.

 
Gęstość

1,0 g/cm3

Ilość wytrącanego żelu

10%

Zużycie

ok. 0,1 – 0,3 l preparatu na 1 m2

Zawartość substancji czynnej

25 %

Temperatura, podłoża i otoczenia w trakcie prac

od + 5 °C do + 25 °C

Dostępne opakowania

puszka 1 litr
pojemnik blaszany 5 litrów

Data aktualizacji: 2016-04-11. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność.

do góry
PREPARAT WZMACNIAJĄCY SW 100
PREPARAT WZMACNIAJĄCY SW 100

Aktualna dokumentacja