piksel
Infolinia
RENOWACYJNA SZPACHLA KONTAKTOWA TK

RENOWACYJNA SZPACHLA KONTAKTOWA TK

RENOWACYJNA SZPACHLA KONTAKTOWA TK

Najważniejsze cechy

  • na bazie białego spoiwa hydraulicznego
  • posiada jasny i równomierny kolor (stara biel)
  • do stosowania na otynkowanych powierzchniach, pokrytych wyprawami wapiennymi i cementowymi, a także na podłoża betonowe
  • stos kruszywowy do 0,8 mm
na ściany na ściany
do wewnątrz do wewnątrz
na zewnątrz na zewnątrz
produkt mrozoodporny produkt mrozoodporny
produkt wodoodporny produkt wodoodporny

Opis

Szpachla mineralna, zbrojona włóknami o obniżonej nasiąkliwości stosowana podczas renowacji tynków jako zaprawa do zatapiania siatki zbrojącej, szpachlówka kontaktowa lub zaprawa naprawcza. Może być stosowana do napraw spękanych tynków elewacyjnych lub wewnętrznych.

Główne właściwości

    Szpachla posiada drobne uziarnienie. Jest odporna na spękanie oraz paroprzepuszczalna.

Główne parametry

    Wytrzymałość na ściskanie ≥ 6,0 N/mm2 (CS IV) Przyczepność do podłoża ≥ 0,25 N/mm²

PRZEZNACZENIE I WŁAŚCIWOŚCI

do góry

      mineralna, zbrojona włóknami szpachla do stosowania podczas renowacji tynków jako zaprawa do zatapiania siatki zbrojącej, szpachlówka kontaktowa lub zaprawa naprawcza,

      do zatapiania siatki zbrojącej i wykonywania warstwy zbrojonej w przypadku napraw spękanych tynków elewacyjnych lub wewnętrznych;

      jako szpachla kontaktowa (przyczepna), do wykonywania warstw pośrednich pod tynki nawierzchniowe klas CSI, CS II lub CS III, w tym tynki cienkowarstwowe i szlachetne;

      może być stosowana jako zaprawa naprawcza do miejscowych napraw ubytków w tynkach;

      przeznaczona do stosowania na otynkowanych powierzchniach, pokrytych wyprawami wapiennymi, wapienno-cementowymi lub cementowo-wapiennymi, a także na podłoża betonowe i gazobetonowe. Dopuszcza się użycie szpachli na stare powłoki z farb i tynki  żywiczne po uprzednim oczyszczeniu i potwierdzeniu wystarczającej nośności.

      produkowana na bazie białego spoiwa hydraulicznego - pozwala uzyskać wyprawę o jasnym wybarwieniu (stara biel), ułatwiającą pokrycie powierzchni farbą elewacyjną oraz zmniejszającą ryzyko przebarwień;

      drobne uziarnienie (kruszywo do 0,8 mm);

      modyfikowana za pomocą redyspergowalnych żywic proszkowych, zwiększających przyczepność do podłoża (zwłaszcza przy nakładaniu warstw o niewielkiej grubości);

      odporna na spękanie - zawiera włókna szklane, które wzmacniają strukturę warstwy i wpływają zwiększenie na możliwość kompensowania przez warstwę odkształceń wynikających z właściwości podłoża oraz oddziaływań termicznych związanych z eksploatacją

      paroprzepuszczalna – nie ogranicza przepływu pary wodnej przez przegrodę;

      charakteryzuje się obniżoną nasiąkliwością, nie wymaga gruntowania przed nakładaniem kolejnych warstw;

      bardzo dobre właściwości robocze, zawiera metylocelulozę zapewniającą zwiększenie retencji wody w zaprawie, korzystnie wpływającą na odpowiednie warunki wiązania i twardnienia spoiwa;

      materiał opracowany specjalnie dla potrzeb konserwacji obiektów zabytkowych – charakteryzuje się optymalnie dobranymi parametrami wytrzymałościowymi i fizyko-chemicznymi (zmniejszony skurcz liniowy, korzystny moduł elastyczności – zmniejszony stosunek wytrzymałości na ściskanie do wytrzymałości na zginanie)

      nie zawiera szkodliwych soli budowlanych;

      fabryczny sposób przygotowania materiału zapewnia powtarzalność uziarnienia, koloru
i właściwości gotowej zaprawy – bardzo istotny czynnik podczas renowacji dużych powierzchni elewacji;

      do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków;

      wodo- i mrozoodporna.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

do góry

Sposób oczyszczenia podłoża powinien być dopasowany indywidualnie dla danego obiektu,
w zależności od wytrzymałości i stanu zachowania materiału podłoża oraz jego wartości historycznej. Podłoże powinno być mocne, oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitów, łuszczących się powłok malarskich. Podłoża betonowe powinny być oczyszczone z resztek środków antyadhezyjnych lub olejów szalunkowych. Podłoża chłonne przed rozpoczęciem nakładania szpachli zwilżyć wodą. Słabo związane fragmenty powierzchni należy odkuć, a części luźne lub osypliwe usunąć przy pomocy szczotki drucianej. W przypadku rys lub ustabilizowanych spękań o rozwartości powyżej 0,2 mm, ubytki mechanicznie pogłębić, starając się aby kształt przekroju ubytku był zbliżony do klina, a następnie wstępnie wypełnić zaprawą TK o gęstej konsystencji. Rysy i spękania o rozwartości do 0,2 mm można pozostawić bez wstępnego wypełnienia. Podłoża o dużej chłonności zwilżyć wodą bezpośrednio przed rozpoczęciem prac. 

SPOSÓB UŻYCIA

do góry

Suchą mieszankę wsypać do odmierzonej ilości czystej wody (zalecane proporcje 5,0-5,5 l na 25 kg), a następnie mechanicznie wymieszać do momentu uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek i wydzielającej się cieczy. Zaprawa nadaje się do stosowania po ok. 5 minutach i po ponownym przemieszaniu.Zastosowanie do zatapiania siatki:zaprawę nałożyć na podłoże pacą stalową, rozprowadzić i wyprofilować pacą zębatą (wysokość zębów 8 mm), w świeżej zaprawie zatopić siatkę zbrojącą z włókna szklanego, zachowując zakład min 10 cm pomiędzy sąsiadującymi pasami. Dodatkowe pasy siatki zastosować jako zbrojenie diagonalne w narożnikach okien i drzwi, a także na styku elementów wykonanych z różnych materiałów. Siatka powinna być dokładnie zatopiona w kleju, a powierzchnia wyrównana.Zastosowanie do szpachlowania powierzchniowego: zaprawę nałożyć pacą stalową na podłoże, rozprowadzić i wygładzić. W zależności od potrzeb lekko zatrzeć. Zastosowanie jako warstwa kontaktowa: zaprawę nałożyć pacą stalową na podłoże, rozprowadzić równomierną warstwą na całej powierzchni, a następnie świeżą zaprawę przeciągnąć szczotką z twardym włosiem lub ostrą miotłą w kierunku poziomym. Zastosowanie do uzupełniania ubytków: zaprawę nanieść na podłoże odpowiednim narzędziem ze stali nierdzewnej, w zależności od potrzeb i wielkości ubytków, dopasowując ją do kształtu uzupełnianego lub reprofilowanego fragmentu. Uwaga. Powierzchnię chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, zarówno podczas nakładania jak i wiązania materiału. Zaleca się stosowanie siatek osłonowych na rusztowaniach. Po zakończeniu prac powierzchnie znajdujące się na zewnątrz budynków zabezpieczyć poprzez naniesienie powłoki malarskiej wykonanej przy użyciu Renowacyjnej Farby Silikatowej S-02 lub Renowacyjnej Farby Silikonowej N-02. 

UWAGI

do góry

      Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wytycznymi konserwatorskimi oraz przepisami BHP.

      Szpachli nie stosować na podłożach gipsowych.

      Stosować siatkę zbrojącą z włókna szklanego, zabezpieczoną przed alkaliami w kąpieli akrylowej, o gramaturze dobranej indywidualnie, w zależności od potrzeb (55 - 160 g/m2).

      Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej zaprawy zmywa się środkiem ATLAS SZOP.

      Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Materiał przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach,
w warunkach suchych, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią.

      NIEBEZPIECZEŃSTWO. Zawiera cement. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania pyłu. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

DANE TECHNICZNE

do góry

ATLAS ZŁOTY WIEK TK jest fabrycznie przygotowaną, suchą mieszanką produkowaną na bazie najwyższej jakości białego spoiwa hydraulicznego, kruszywa kwarcowego i wapiennego oraz dodatków uszlachetniających.

 

Gęstość nasypowa

ok. 1,4 kg/dm3

Kolor

stara biel

Proporcje mieszania woda / sucha mieszanka

5,0 - 5,5 litra wody / 25 kg

Czas gotowości zaprawy do pracy

ok. 4 godzin

Czas otwarty pracy                                         

ok. 25 minut

Uziarnienie

0,8 mm

Wytrzymałość na ściskanie

≥ 6,0 N/mm2 (CS IV)

Przyczepność do podłoża

≥ 0,25 N/mm²

Paroprzepuszczalność, μ

15/35

Absorbcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym W2

≤ 0,2 kg/m2h0,5

Współczynnik dyfuzji pary wodnej Sd

(warstwa grubości 2 mm)

0,5 m

Minimalna grubość warstwy

2 mm

Maksymalna grubość warstwy

6 mm

Zużycie

1,5 kg/m2/mm

Temperatura przygotowania zaprawy, podłoża i otoczenia w trakcie prac

od + 5 °C do + 30 °C

Dostępne opakowania

worki papierowe 25 kg

Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu

≤ 0,0002 %

 

16

Deklaracja Właściwości Użytkowych nr AZW TK/CPR     PN-EN 998-1:2012 (EN 998-1:2010)

OC

Jednowarstwowa zaprawa tynkarska o określonych właściwościach, wytwarzana w zakładzie, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynku, na ściany, stropy, słupy, ściany działowe

Reakcja na ogień - klasa

A1

Przyczepność po wymaganych cyklach sezonowania

≥ 0,3 N/mm² FP:B

Absorpcja wody - kategoria

W2

Przepuszczalność wody po  wymaganych cyklach zamrażania-rozmrażania

≤ 1 ml/cm2 po 48 h

Współczynnik przepuszczalności pary wodnej (wartość tabelaryczna), μ

15/35

(EN 1745:2002, tab.A.12)

Współczynnik przewodzenia ciepła

(średnia wartość tabelaryczna P=50 %)

0,83  W/mK (λ10, dry)

(EN 1745:2002, tab.A.12)

Gęstość brutto w stanie suchym

≤ 1800 kg/m3

Trwałość - przyczepność po wymaganych cyklach sezonowania 

≥ 0,3 N/mm² FP:B

Trwałość - przepuszczalność wody po wymaganych cyklach sezonowania

≤ 1 ml/cm2 po 48 h

Uwalnianie / zawartość substancji niebezpiecznych – patrz karta charakterystyki

 

Data aktualizacji: 2016.03.01. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność.