piksel
Infolinia
SZPACHLA RENOWACYJNA CZYSTOWAPIENNA Z TRASEM GRUBOZIARNISTA TSGW

SZPACHLA RENOWACYJNA CZYSTOWAPIENNA Z TRASEM GRUBOZIARNISTA TSGW

SZPACHLA RENOWACYJNA CZYSTOWAPIENNA Z TRASEM GRUBOZIARNISTA TSGW

Najważniejsze cechy

 • na bazie naturalnego wapna hydraulicznego (NHL)
 • zawiera tras
 • posiada jasny i równomierny kolor (stara biel)
 • wysoka odporność na pęknięcia
 • zawiera mikrowłókna ograniczające wystąpienie rys skurczowych
 • stos kruszywowy do 1,0 mm
na ściany na ściany
do wewnątrz do wewnątrz
na zewnątrz na zewnątrz
produkt mrozoodporny produkt mrozoodporny
produkt wodoodporny produkt wodoodporny

Opis

Szpachla do wykonywania warstwy wykończeniowej na otynkowanych powierzchniach pokrytych wyprawami wapiennymi i cementowymi / na powierzchniach ścian, sufitów i sklepień.

Główne właściwości

 • produkowana na bazie naturalnego wapna hydraulicznego (NHL)
 • nie zawiera cementu
 • gruboziarnista (uziarnienie do 1,0 mm)

Główne parametry

 • zużycie ok. 1,3 kg na 1 m2/1 mm
 • grubość warstwy 5-10 mm

PRZEZNACZENIE I WŁAŚCIWOŚCI

do góry

      do wykonywania warstwy wykończeniowej na powierzchniach ścian, sufitów i sklepień, wewnątrz i na zewnątrz budynków, na otynkowanych powierzchniach, pokrytych wyprawami wapiennymi, wapienno-cementowymi lub cementowo-wapiennymi

      do stosowania podczas renowacji tynków elewacyjnych i wewnętrznych w obiektach zabytkowych, szczególnie zalecana do wygładzania powierzchni tynków renowacyjnych Atlas Złoty Wiek

      gruboziarnista (uziarnienie do 1,0 mm), do nakładanie ręcznego w warstwie o grubości od 5 do 10 mm

      mineralna, bezcementowa, produkowana na bazie naturalnego wapna hydraulicznego (NHL), pozwala uzyskać powierzchnię o kolorze i wyglądzie charakterystycznym dla historycznych tynków wapiennych, a jasny i równomierny kolor wyprawy (stara biel), pozwala na łatwe i ekonomiczne pokrycie powierzchni farbą

      zawiera tras – minerał pochodzenia wulkanicznego, ograniczający możliwość wystąpienia wykwitów na powierzchni zaprawy

      wysoka odporność na pęknięcia – powolny proces twardnienia i przyrostu wytrzymałości materiału oraz obecność mikrowłókien sprawia, że możliwość wystąpienia rys skurczowych na powierzchni szpachli jest ograniczona do minimum

      zawiera dodatki hydrofobowe – obniżające nasiąkliwość powierzchniową tynku, dzięki temu powierzchnia zabezpieczona jest przed działaniem opadów i wnikaniem wody

      doskonała paroprzepuszczalność (µ≤15), umożliwia zastosowanie na warstwach naprawczych z tynków renowacyjnych

      wysoka przyczepność do podłoża (≥ 0,3 N/mm2 FP:B)

      nie zawiera szkodliwych soli budowlanych;

      materiał opracowany specjalnie dla potrzeb konserwacji obiektów zabytkowych – charakteryzuje się optymalnie dobranymi parametrami wytrzymałościowymi i fizyko-chemicznymi (zmniejszony skurcz liniowy, korzystny moduł elastyczności – zmniejszony stosunek wytrzymałości na ściskanie do wytrzymałości na zginanie)

      wodo- i mrozoodporna (po pełnym stwardnieniu)

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

do góry

Sposób oczyszczenia podłoża powinien być dopasowany indywidualnie dla danego obiektu, w zależności od wytrzymałości i stanu zachowania materiału podłoża oraz jego wartości historycznej. Podłoże powinno być mocne, oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitów, resztek powłok malarskich. Słabo związane fragmenty powierzchni należy odkuć, a części luźne lub osypliwe usunąć przy pomocy szczotki drucianej. Bezpośrednio przed nakładaniem szpachli podłoże zwilżyć wodą. 

SPOSÓB UŻYCIA

do góry
Suchą mieszankę wsypać do odmierzonej ilości czystej wody (zalecane proporcje 5,50 – 6,25 l na 25 kg), a następnie mechanicznie wymieszać do momentu uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek i wydzielającej się cieczy. Zaprawa nadaje się do stosowania po ok. 5 minutach i po ponownym przemieszaniu. Zaprawę nanosi się równomierną warstwą, za pomocą stalowej pacy nierdzewnej, mocno dociskanej do podłoża. Szpachlowaną powierzchnię można wykończyć poprzez szlifowanie lub lekkie zacieranie pacą filcówką. Powierzchnię chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, zarówno podczas nakładania jak i wiązania materiału.

UWAGI

do góry

      Nie stosować na tynkach gipsowych.

      Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wytycznymi konserwatorskimi i przepisami BHP.

      Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej zaprawy zmywa się środkiem ATLAS SZOP.

      Okres przydatności do użycia tynku wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Materiał przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach).

NIEBEZPIECZEŃSTWO. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania pyłu. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

DANE TECHNICZNE

do góry

ATLAS ZŁOTY WIEK TSWG jest fabrycznie przygotowaną, suchą mieszanką produkowaną na bazie najwyższej jakości spoiwa hydraulicznego, wypełniaczy kwarcowych oraz dodatków uszlachetniających.

Proporcje mieszania woda / sucha mieszanka

5,50 – 6,25 l / 25 kg

Czas gotowości zaprawy do pracy

ok. 60 minut

Czas otwarty pracy

ok. 30 minut

Wytrzymałość na ściskanie

ok. 2,0 N/mm2 (CS I)

Zużycie

ok. 13 kg zaprawy na 1 m2 przy grubości warstwy 10 mm

Temperatura przygotowania zaprawy, podłoża i otoczenia w trakcie prac

od + 5 °C do + 25 °C

Min. / max. grubość warstwy

5 mm / 10 mm

Dostępne opakowania

worki papierowe 25 kg

 

16

Deklaracja Właściwości Użytkowych nr AZW TSWG/CPR

PN-EN 998-1:2012 (EN 998-1:2010)

R

Zaprawa tynkarska renowacyjna, o określonych właściwościach, wytwarzana w zakładzie. Do nakładania ręcznego lub mechanicznego. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ściany murowane, stropy, słupy i ściany działowe

Klasa reakcji na ogień

A1

Absorpcja wody

≥ 0,3 kg/m2 po 24h

Przyczepność

≥ 0,3 N/mm2  FP:B

Współczynnik przepuszczalności pary wodnej (μ)

≤ 15

Współczynnik przewodzenia ciepła (λ 10, dry)

0,67 W/m∙K

Średnia wartość tabelaryczna; P=50%

(EN 1745:2002 tab. A.12)

Gęstość brutto w stanie suchym

≤ 1600 kg/m3

Trwałość:

 • Przyczepność
 • Absorpcja wody

 

≥ 0,3 N/mm2  FP:B

≥ 0,3 kg/m2 po 24h

Uwalnianie / zawartość substancji niebezpiecznych – patrz karta charakterystyki

 Data aktualizacji: 2017.05.29. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność.

do góry
SZPACHLA RENOWACYJNA CZYSTOWAPIENNA Z TRASEM GRUBOZIARNISTA TSGW
SZPACHLA RENOWACYJNA CZYSTOWAPIENNA Z TRASEM GRUBOZIARNISTA TSGW

Aktualna dokumentacja