piksel
Infolinia
TYNK CZYSTOWAPIENNY Z TRASEM TWT

TYNK CZYSTOWAPIENNY Z TRASEM TWT

TYNK CZYSTOWAPIENNY Z TRASEM TWT

Najważniejsze cechy

 • do wykonywania wypraw tynkarskich na powierzchniach pokrytych starymi tynkami wapiennymi i wapienno-cementowymi
 • optymalnie dobrane parametry wytrzymałościowe
 • na bazie naturalnego wapna hydraulicznego (NHL)
 • nie zawiera cementu
 • zawiera tras, który ogranicza możliwość wystąpienia wykwitów na powierzchni tynku
 • stos kruszywowy do 1,0 mm
na ściany na ściany
do wewnątrz do wewnątrz
na zewnątrz na zewnątrz
produkt mrozoodporny produkt mrozoodporny
produkt wodoodporny produkt wodoodporny

Opis

tynk na bazie naturalnego wapna hydraulicznego (NHL),

Główne właściwości

 • mineralny, nie zawiera cementu
 • zawiera tras
 • doskonała paroprzepuszczalność

Główne parametry

 • zużycie ok. 13 kg na 1 m2/10 mm
 • grubość warstwy 10-20 mm

PRZEZNACZENIE I WŁAŚCIWOŚCI

do góry

      do wykonywania wypraw tynkarskich na powierzchniach pokrytych starymi tynkami wapiennymi i wapienno-cementowymi, może być stosowany na surowych powierzchniach
z cegły lub kamienia naturalnego,

      na ściany i sufity, wewnątrz i na zewnątrz budynków

      do nakładanie ręcznego lub maszynowego, w warstwie o grubości od 10 do 20 mm

      mineralny, bezcementowy, produkowany na bazie naturalnego wapna hydraulicznego (NHL), pozwala uzyskać powierzchnię o kolorze i wyglądzie charakterystycznym dla historycznych tynków wapiennych, a jasny i równomierny kolor wyprawy (stara biel) pozwala na łatwe i ekonomiczne pokrycie powierzchni farbą

      zawiera tras - minerał pochodzenia wulkanicznego, ograniczający możliwość wystąpienia wykwitów na powierzchni tynku

      wysoka odporność na spękania – zapewniona dzięki odpowiedniej zawartości mikrowłókien wzmacniających strukturę tynku oraz naturalnym właściwościom wapna (powolny przebieg procesu twardnienia i przyrostu wytrzymałości mechanicznej oraz niski moduł sprężystości)

      doskonała paroprzepuszczalność (µ≤15),

      wysoka przyczepność do podłoża (≥ 0,3 N/mm2 FP:B),

      nie zawiera szkodliwych soli budowlanych,

      materiał opracowany specjalnie dla potrzeb konserwacji obiektów zabytkowych
– charakteryzuje się optymalnie dobranymi parametrami wytrzymałościowymi i fizyko-chemicznymi (zmniejszony skurcz liniowy, korzystny moduł elastyczności – zmniejszony stosunek wytrzymałości na ściskanie do wytrzymałości na zginanie),

      wodo- i mrozoodporny (po pełnym stwardnieniu).

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

do góry

Sposób oczyszczenia podłoża powinien być dopasowany indywidualnie dla danego obiektu, w zależności od wytrzymałości i stanu zachowania materiału podłoża oraz jego wartości historycznej. Podłoże powinno być mocne, oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitów, resztek powłok malarskich. Słabo związane fragmenty powierzchni należy odkuć, a części luźne lub osypliwe usunąć przy pomocy szczotki drucianej. Bezpośrednio przed nałożeniem tynku podłoże zwilżyć wodą. 

SPOSÓB UŻYCIA

do góry

Suchą mieszankę wsypać do odmierzonej ilości czystej wody (zalecane proporcje 6,0 – 6,5 l na 25 kg), a następnie mechanicznie wymieszać do momentu uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek i wydzielającej się cieczy. Zaprawa nadaje się do stosowania po ok. 5 minutach i po ponownym przemieszaniu. Tynk nanosić dwuwarstwowo – jako obrzutkę i narzut wierzchni. Zaprawę narzucać ręcznie, za pomocą kielni, równomierną warstwą, powierzchnię  wyrównać i pozostawić do wstępnego związania. W przypadku konieczności wykonania tynku o grubości ponad 20 mm, zaleca się nakładanie zaprawy w kilku warstwach z zachowaniem przerwy technologicznej (1 dzień na każdy mm grubości tynku). W takich sytuacjach, po wstępnym związaniu tynku, powierzchnię przeciągnąć szczotką z twardym włosiem lub ostrą miotłą w kierunku poziomym - ma to na celu uzyskanie szorstkiej powierzchni, zapewniającej optymalną przyczepność dla kolejnej warstwy. Tynk może być wygładzany, zacierany lub filcowany. Powierzchnię chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, zarówno podczas nakładania jak i wiązania materiału (można kilkukrotnie zwilżyć wodą). Prace wykończeniowe można rozpocząć dopiero po całkowitym związaniu i utwardzeniu tynku.

UWAGI

do góry

      Nie stosować na tynkach gipsowych.

      Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wytycznymi konserwatorskimi i przepisami BHP.

      Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej zaprawy zmywa się środkiem ATLAS SZOP.

      Okres przydatności do użycia tynku wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Materiał przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach).

      NIEBEZPIECZEŃSTWO. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania pyłu. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

DANE TECHNICZNE

do góry

ATLAS ZŁOTY WIEK TWT jest fabrycznie przygotowaną, suchą mieszanką produkowaną na bazie najwyższej jakości spoiwa hydraulicznego, wypełniaczy kwarcowych oraz dodatków uszlachetniających.

Proporcje mieszania woda / sucha mieszanka

6,0 – 6,5 l / 25 kg

Czas gotowości zaprawy do pracy

ok. 60 minut

Czas otwarty pracy

ok. 30 minut

Wytrzymałość na ściskanie

ok. 2,0 N/mm2 (CS I)

Zużycie

ok. 15 kg zaprawy na 1 m2 przy grubości warstwy 10 mm

Temperatura przygotowania zaprawy, podłoża i otoczenia w trakcie prac

od + 5 °C do + 25 °C

Min. / max. grubość warstwy

10 mm / 20 mm

Dostępne opakowania

worki papierowe 25 kg

  

16

Deklaracja Właściwości Użytkowych nr AZW TWT/CPR

PN-EN 998-1:2012 (EN 998-1:2010)

R

Zaprawa tynkarska renowacyjna, o określonych właściwościach, wytwarzana w zakładzie. Do nakładania ręcznego lub mechanicznego. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ściany murowane, stropy, słupy i ściany działowe.

Klasa reakcji na ogień

A1

Absorpcja wody

≥ 0,3kg/m2 po 24h

Przyczepność

≥ 0,3 N/mmFP:B

Współczynnik przepuszczalności pary wodnej (μ)

≤ 15

Współczynnik przewodzenia ciepła (λ 10, dry)

0,67 W/mK

Średnia wartość tabelaryczna; P=50%

(EN 1745:2002 tab. A.12)

Gęstość brutto w stanie suchym

≤ 1600 kg/m3

Trwałość:

 •         Przyczepność
 •         Absorpcja wody

 

≥ 0,3 N/mmFP:B

≥ 0,3kg/m2 po 24h

Uwalnianie / zawartość substancji niebezpiecznych – patrz karta charakterystyki

Data aktualizacji: 2017.05.29. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność.