Helpline

Environmentální aspekty

ATLAS csr odpowiedzialność społeczna

Environmentální otázky, které jsou klíčovým prvkem strategie skupiny ATLAS, jsou přítomny při každé činnosti společnosti. Výroba stavebních materiálů nevyhnutelně  ovlivňuje životní prostředí, protože výrobní procesy vyžadují využívání přírodních zdrojů a energie, způsobují emise znečišťujících látek a vznik odpadu. Uvědomujíce si vzájemné vztahy se světem, ve kterém žijeme, se snažíme omezit nebo eliminovat náš negativní vliv na životní prostředí.

Environmentální aspekty jsou neustále monitorovány s využitím možností, které nabízejí moderní technologie. Monitorování se týká přímých i nepřímých environmentálních aspektů v rámci celého životního cyklu výrobku – od získávání surovin a dopravy až po výrobní procesy a likvidaci odpadu. Proces navrhování a uvádění výrobku na trh souvisí s uvědomělým výběrem surovin a podrobným hodnocením kvality, které pak vedou k bezpečnosti výrobku pro uživatele a životní prostředí.

V roce 2008 společnost ATLAS zavedla systém environmentálního managementu v souladu s normou ISO 14001. V současnosti je norma ISO 14001 jedním z prvků integrovaného systému řízení, který v případě společnosti ATLAS zahrnuje i požadavky mezinárodních norem na řízení kvality (ISO 9001), sociální odpovědnost ( ISO 26000) a bezpečnost a ochranu zdraví při práci (ISO 45001).

Ekologická zodpovědnost pro nás není souborem pravidel ani módním výstřelkem. Je nedílnou součástí strategie společnosti, která pevně spojuje dosahování ekonomických a proekologických cílů. Cíle a pravidla v této oblasti jsou popsány v environmentální politice společnosti s posledním vydáním z roku 2018.

Environmentální prohlášení

Společnost ATLAS se jako jedna z prvních polských společností rozhodla posoudit vliv na životní prostředí metodou LCA a vypracovat environmentální prohlášení typu III. K posouzení byl vybrán vnější tepelněizolační kompozitní systém ATLAS ETICS s výrobky používanými k zateplení vnějších stěn budov polystyrenem.

Environmentální prohlášení typu III

Environmentální prohlášení nabízejí standardizaci přenosu informací o environmentálních aspektech mezi výrobci, projektanty, montážními firmami a investory. Podle normy ISO 14020 „Environmentální značky a prohlášení. Obecné zásady“ lze uvést tři typy prohlášení:

 • Typ I, tzv. environmentální značky
 • Typ II; tzv. environmentální prohlášení
 • Typ III, tzv. environmentální prohlášení EPD (Environmental Product Declaration)

 

Společnost ATLAS se rozhodla vypracovat prohlášení typu III, které poskytuje nejkomplexnější ekologické informace o stavebních výrobcích. Vypracování prohlášení je možné na základě hodnocení životního cyklu (LCA), metody používané k posouzení environmentálních aspektů a potenciálního vlivu na životní prostředí v rámci celého životního cyklu výrobku.

Prohlášení bylo poprvé vypracováno v roce 2014 a pro posouzení byl vybrán vnější tepelněizolační kompozitní systém ATLAS ETICS s výrobky používanými k zateplení vnějších stěn budov polystyrenem. Analýza LCA byla provedena samostatně pro 5 souborů tepelné izolace, které se lišily vzhledem k typu vrchní omítky, a pro 4 skupiny výrobků (lepící malty používané k upevnění tepelné izolace a k instalaci základní vrstvy, minerální omítky, disperzní omítky a fasádní barvy). Ve všech případech byly výpočty provedeny pro fázi výrobku (moduly A1-3 podle normy PN-EN 15804:2012) t. j. pro variantu „od kolébky po bránu“, která zahrnuje dodávku surovin, dopravu a výrobu materiálů. Na základě analýzy LCA a v souladu s pokyny normy PN-EN 15942:2012 vypracovala společnost ATLAS text devíti environmentálních prohlášení typu III:

 • Tepelněizolační souprava ATLAS ETICS s minerálními omítkami
 • Tepelněizolační souprava ATLAS ETICS s akrylátovou omítkou
 • Tepelněizolační souprava ATLAS ETICS se silikátovými omítkami
 • Tepelněizolační souprava ATLAS ETICS se silikonovými omítkami
 • Tepelněizolační souprava ATLAS ETICS s hybridními omítkami
 • Lepicí malty ATLAS
 • ATLAS minerální omítky s podkladovými hmotami
 • Disperzní omítky ATLAS se základními hmotami
 • Fasádní barvy ATLAS se základními nátěrovými hmotami

 

V roce 2018, vzhledem k končícímu pětiletému období platnosti prohlášení typu III, společnost ATLAS opět spustila analýzu LCA. Jako vstupní údaj byl stanoven rok 2017 a analyzovány byly tři zateplovací systémy:

ATLAS ETICS (AT-15-9090/2016)

ATLAS ETICS PLUS (ITB-KOT-2018/0584)

ATLAS ROKER (AT-15-2930/2016)

Pro každý z uvedených systémů byla provedena analýza pro tepelněizolační soupravy lišící se typem vrchní omítkové vrstvy a různou tloušťkou izolace. Ve všech případech byly výpočty provedeny pro fázi výrobku (moduly A1-3 podle normy PN-EN 15804:2012) t. j. pro variantu „od kolébky po bránu“, která zahrnuje dodávku surovin, dopravu a výrobu materiálů. Údaje z environmentálních prohlášení ověřila ITB Varšava – celý proces byl kladně ukončen 10.03.2019 a řádně certifikován. Níže lze nalézt aktuální dokumenty:

Tepelněizolační systém ATLAS ETICS

Certifikát environmentálního prohlášení 078/2019 

Environmentálne vyhlásenie-ETICS

Tepelněizolační systém ATLAS ETICS PLUS

Certifikát environmentálního prohlášení 079/2019

Environmentální prohlášení-ETICS PLUS

Tepelněizolační systém ATLAS ROKER

Certifikát environmentálního prohlášení 080/2019

Environmentální prohlášení-ROKER


K posouzení byl vybrán vnější tepelněizolační kompozitní systém ATLAS ETICS s výrobky používanými při zateplování vnějších stěn budov polystyrenem.

Environmentální politika – ekologická odpovědnost pro nás není souborem pravidel ani módním výstřelkem. Je nedílnou součástí strategie společnosti, která pevně spojuje dosahování ekonomických a ekologických cílů. Cíle a pravidla v této oblasti jsou popsány v environmentální politice společnosti s posledním vydáním z června 2014.

Ekologie – v roce 2008 společnost ATLAS zavedla systém environmentálního managementu v souladu s normou ISO 14001 – Požadavky s návodem k použití. Proto jsou výsledky environmentální činnosti plně identifikovány, průběžně monitorovány a zdokonalovány. V současnosti je norma ISO 14001 jedním z prvků integrovaného systému řízení, který ve společnosti ATLAS zahrnuje i požadavky mezinárodních norem na řízení kvality (ISO 9001), společenskou odpovědnost (ISO 26000) a britskou normu na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BS OHSAS 18001).

Environmentální prohlášení – společnost ATLAS se jako jedna z prvních polských společností rozhodla posoudit vliv na životní prostředí metodou LCA a vydáním environmentálního prohlášení typu III. K posouzení byl vybrán vnější tepelněizolační kompozitní systém ATLAS ETICS s výrobky používanými při zateplování vnějších stěn budov polystyrenem.

Bohatá surovinová základna, která poskytuje společnosti ekonomickou nezávislost a dodatečnou řádnou kontrolu nad celým  výrobním procesem, je zároveň oblastí zvláštního zájmu o zachování rovnováhy ekosystému na místech výkopových prací.

Proces navrhování výrobku a jeho implementace do nabídky na trhu souvisí s uvědomělým výběrem surovin a podrobným hodnocením kvality, jehož výsledkem je bezpečnost výrobku pro uživatele a životní prostředí.

Atlas_Polityka srodowiskowa_wyd.5

Environmentální prohlášení typu III

Environmentální prohlášení jsou typem standardizace informací o environmentálních aspektech mezi výrobci, projektanty, montážními firmami a investory. Podle normy ISO 14020 „Environmentální značky a prohlášení. Obecné zásady“ lze uvést tři typy prohlášení:

 • Typ I, tzv. environmentální značky
 • Typ II; tzv. environmentální prohlášení
 • Typ III, tzv. environmentální prohlášení EPD (Environmental Product Declaration)

Společnost ATLAS se rozhodla vypracovat prohlášení typu III, které poskytuje nejkomplexnější ekologické informace o stavebních výrobcích.

Vypracování prohlášení je možné na základě hodnocení životního cyklu (LCA), metody používané k posouzení environmentálních aspektů a potenciálního vlivu na životní prostředí v rámci celého životního cyklu výrobku.

K posouzení byl vybrán vnější tepelněizolační kompozitní systém ATLAS ETICS s výrobky používanými při zateplování vnějších stěn budov polystyrenem.

Analýza LCA byla provedena samostatně pro:

 • 5 souprav zateplení, které se liší vzhledem k typu omítky
 • lepící malty používané pro aplikaci tepelné izolace a instalaci podkladového nátěru
 • minerální omítky se základním nátěrem
 • disperzní omítky se základní hmotou
 • barvy se základními nátěry

Ve všech případech byly výpočty prováděny pro fázi Výrobek (moduly A1-3 podle normy PN-EN 15804:2012) t. j. pro variantu „od kolébky po bránu“, která zahrnuje dodávku surovin, dopravu a výrobu materiálů. Na základě analýzy LCA a v souladu s pokyny normy PN-EN 15942:2012 vypracovala společnost ATLAS text devíti environmentálních prohlášení typu III.

Zateplení ATLAS ETICS se silikátovými omítkami

 

Izolácia ATLAS ETICS s akrylátovými omietkami

 

Zateplenie ATLAS ETICS so silikátovými omietkami

 

Zateplenie ATLAS ETICS so silikónovou omietkou

 

Zateplenie ATLAS ETICS so zmiešanými omietkami

 

Lepiace malty ATLAS

 

Minerálne omietky ATLAS so základnou hmotou

 

Disperzní omítky ATLAS s podkladovou hmotou

 

Fasádní barvy ATLAS se základními nátěry

 

Prohlášení a poskytnuté údaje byly přezkoumány Institutem pro výzkum budov (ITB) ve Varšavě. Proces revize byl ukončen 10. března 2014 vydáním Certifikátů potvrzujících správnost posouzení údajů použitých při vypracování prohlášení.