Helpline

Environmentálne aspekty

ATLAS csr odpowiedzialność społeczna

Environmentálne otázky, ktoré sú kľúčovým prvkom stratégie skupiny ATLAS, sú prítomné pri každej činnosti spoločnosti. Výroba stavebných materiálov nevyhnutne ovplyvňuje životné prostredie, pretože výrobné procesy si vyžadujú využívanie prírodných zdrojov a energie, spôsobujú emisie znečisťujúcich látok a vznik odpadu. Uvedomujúc si vzájomné vzťahy so svetom, v ktorom žijeme, sa snažíme obmedziť alebo eliminovať náš negatívny vplyv na životné prostredie.

Environmentálne aspekty sú neustále monitorované s využitím možností, ktoré ponúkajú moderné technológie. Monitorovanie sa týka priamych aj nepriamych environmentálnych aspektov v rámci celého životného cyklu výrobku – od získavania surovín a dopravy až po výrobné procesy a likvidáciu odpadu. Proces navrhovania a uvádzania výrobku na trh súvisí s uvedomelým výberom surovín a podrobným hodnotením kvality, ktoré potom vedú k bezpečnosti výrobku pre používateľov a životné prostredie.

V roku 2008 spoločnosť ATLAS zaviedla systém environmentálneho manažérstva v súlade s normou ISO 14001. V súčasnosti je norma ISO 14001 jedným z prvkov integrovaného systému riadenia, ktorý v prípade spoločnosti ATLAS zahŕňa aj požiadavky medzinárodných noriem na riadenie kvality (ISO 9001), sociálnu zodpovednosť (ISO 26000) a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ISO 45001).

Ekologická zodpovednosť pre nás nie je súborom pravidiel ani módnym výstrelkom. Je neoddeliteľnou súčasťou stratégie spoločnosti, ktorá pevne spája dosahovanie ekonomických a proekologických cieľov. Ciele a pravidlá v tejto oblasti sú popísané v environmentálnej politike spoločnosti s posledným vydaním z roku 2018.

Environmentálne vyhlásenie

Spoločnosť ATLAS sa ako jedna z prvých poľských spoločností rozhodla posúdiť vplyv na životné prostredie metódou LCA a vypracovať environmentálne vyhlásenia typu III. Na posúdenie bol vybraný vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém ATLAS ETICS s výrobkami používanými na zateplenie vonkajších stien budov polystyrénom.

Environmentálne vyhlásenie typu III

Environmentálne vyhlásenia ponúkajú štandardizáciu prenosu informácií o environmentálnych aspektoch medzi výrobcami, projektantmi, montážnymi firmami a investormi. Podľa normy ISO 14020 „Environmentálne značky a vyhlásenia. Všeobecné zásady“ možno uviesť tri typy vyhlásení:

 • Typ I, tzv. environmentálne značky
 • Typ II, tzv. environmentálne vyhlásenia
 • Typ III, tzv. environmentálne vyhlásenia EPD (Environmental Product Declaration)

 

Spoločnosť ATLAS sa rozhodla vypracovať vyhlásenie typu III, ktoré poskytuje najkomplexnejšie ekologické informácie o stavebných výrobkoch. Vypracovanie vyhlásenia je možné na základe hodnotenia životného cyklu (LCA), metódy používanej na posúdenie environmentálnych aspektov a potenciálneho vplyvu na životné prostredie v rámci celého životného cyklu výrobku.

Vyhlásenie bolo prvýkrát vypracované v roku 2014 a na posúdenie bol vybraný vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém ATLAS ETICS s výrobkami používanými na zateplenie vonkajších stien budov polystyrénom. Analýza LCA sa vykonala samostatne pre 5 súborov tepelnej izolácie, ktoré sa líšili vzhľadom na typ vrchnej omietky, a pre 4 skupiny výrobkov (lepiace malty používané na upevnenie tepelnej izolácie a na inštaláciu základnej vrstvy, minerálne omietky, disperzné omietky a fasádne farby). Vo všetkých prípadoch sa výpočty vykonali pre fázu výrobku (moduly A1-3 podľa normy PN-EN 15804:2012), t. j. pre variant „od kolísky po bránu“, ktorý zahŕňa dodávku surovín, dopravu a výrobu materiálov. Na základe analýzy LCA a v súlade s usmerneniami normy PN-EN 15942:2012 vypracovala spoločnosť ATLAS text deviatich environmentálnych vyhlásení typu III:

 • Tepelnoizolačná súprava ATLAS ETICS s minerálnymi omietkami
 • Tepelnoizolačná súprava ATLAS ETICS s akrylátovou omietkou
 • Tepelnoizolačná súprava ATLAS ETICS so silikátovými omietkami
 • Tepelnoizolačná súprava ATLAS ETICS so silikónovými omietkami
 • Tepelnoizolačná súprava ATLAS ETICS s hybridnými omietkami
 • Lepiace malty ATLAS
 • ATLAS minerálne omietky s podkladovými hmotami
 • Disperzné omietky ATLAS so základnými hmotami
 • Fasádne farby ATLAS so základnými náterovými hmotami

 

V roku 2018, vzhľadom na končiace sa 5-ročné obdobie platnosti vyhlásení typu III, spoločnosť ATLAS opäť spustila analýzu LCA. Ako vstupný údaj bol stanovený rok 2017 a analyzované boli tri zatepľovacie systémy:

ATLAS ETICS (AT-15-9090/2016)

ATLAS ETICS PLUS (ITB-KOT-2018/0584)

ATLAS ROKER (AT-15-2930/2016)

Pre každý z uvedených systémov sa vykonala analýza pre tepelnoizolačné súpravy líšiace sa typom vrchnej omietkovej vrstvy a rôznou hrúbkou izolácie. Vo všetkých prípadoch sa výpočty vykonali pre fázu výrobku (moduly A1-3 podľa normy PN-EN 15804:2012), t. j. pre variant „od kolísky po bránu“, ktorý zahŕňa dodávku surovín, dopravu a výrobu materiálov. Údaje z environmentálnych vyhlásení overila ITB Varšava – celý proces bol kladne ukončený 10.03.2019 a riadne certifikovaný. Nižšie je možné nájsť aktuálne dokumenty:

Tepelnoizolačný systém ATLAS ETICS

Certifikát environmentálneho vyhlásenia č. 078/2019 

Environmentálne vyhlásenie-ETICS

Tepelnoizolačný systém ATLAS ETICS PLUS

Certifikát environmentálneho vyhlásenia č. 079/2019

Environmentálne vyhlásenie-ETICS PLUS

Tepelnoizolačný systém ATLAS ROKER

Certifikát environmentálneho vyhlásenia č. 080/2019

Environmentálne vyhlásenie-ROKER


Na posúdenie bol vybraný vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém ATLAS ETICS s výrobkami používanými pri zatepľovaní vonkajších stien budov polystyrénom.

Environmentálna politika – ekologická zodpovednosť pre nás nie je súborom pravidiel ani módnym výstrelkom. Je neoddeliteľnou súčasťou stratégie spoločnosti, ktorá pevne spája dosahovanie ekonomických a ekologických cieľov. Ciele a pravidlá v tejto oblasti sú opísané v environmentálnej politike spoločnosti s posledným vydaním z júna 2014.

Ekológia – v roku 2008 spoločnosť ATLAS zaviedla systém environmentálneho manažérstva v súlade s normou ISO 14001 – Požiadavky s návodom na použitie. Preto sú výsledky environmentálnej činnosti plne identifikované, priebežne monitorované a zdokonaľované. V súčasnosti je norma ISO 14001 jedným z prvkov integrovaného systému riadenia, ktorý v spoločnosti ATLAS zahŕňa aj požiadavky medzinárodných noriem na riadenie kvality (ISO 9001), spoločenskú zodpovednosť (ISO 26000) a britskú normu na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BS OHSAS 18001).

Environmentálne vyhlásenie – spoločnosť ATLAS sa ako jedna z prvých poľských spoločností rozhodla posúdiť vplyv na životné prostredie metódou LCA a vydaním environmentálneho vyhlásenia typu III. Na posúdenie bol vybraný vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém ATLAS ETICS s výrobkami používanými pri zatepľovaní vonkajších stien budov polystyrénom.

Bohatá surovinová základňa, ktorá poskytuje spoločnosti ekonomickú nezávislosť a dodatočnú riadnu kontrolu nad celou výrobou
procese, je zároveň oblasťou osobitného záujmu o zachovanie rovnováhy ekosystému na miestach výkopových prác.

Proces navrhovania výrobku a jeho implementácie do ponuky na trhu súvisí s uvedomelým výberom surovín a podrobným hodnotením kvality, ktorého výsledkom je bezpečnosť výrobku pre používateľov a životné prostredie.
Atlas_Polityka srodowiskowa_wyd.5

Environmentálne vyhlásenie typu III

Environmentálne vyhlásenia sú typom štandardizácie informácií o environmentálnych aspektoch medzi výrobcami, projektantmi, montážnymi firmami a investormi. Podľa normy ISO 14020 „Environmentálne značky a vyhlásenia. Všeobecné zásady“ možno uviesť tri typy vyhlásení:

 • Typ I, tzv. environmentálne značky
 • Typ II, tzv. environmentálne vyhlásenia
 • Typ III, tzv. environmentálne vyhlásenia EPD (Environmental Product Declaration)

Spoločnosť ATLAS sa rozhodla vypracovať vyhlásenie typu III, ktoré poskytuje najkomplexnejšie ekologické informácie o stavebných výrobkoch.

Vypracovanie vyhlásenia je možné na základe hodnotenia životného cyklu (LCA), metódy používanej na posúdenie environmentálnych aspektov a potenciálneho vplyvu na životné prostredie v rámci celého životného cyklu výrobku.

Na posúdenie bol vybraný vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém ATLAS ETICS s výrobkami používanými pri zatepľovaní vonkajších stien budov polystyrénom.

Analýza LCA sa vykonala samostatne pre:

 • 5 súprav zateplenia, ktoré sa líšia vzhľadom na typ omietky
 • lepiace malty používané na aplikáciu tepelnej izolácie a inštaláciu podkladového náteru
 • minerálne omietky so základným náterom
 • disperzné omietky so základnou hmotou
 • farby so základnými nátermi

Vo všetkých prípadoch sa výpočty vykonali pre fázu Výrobok (moduly A1-3 podľa normy PN-EN 15804:2012), t. j. pre variant „od kolísky po bránu“, ktorý zahŕňa dodávku surovín, dopravu a výrobu materiálov. Na základe analýzy LCA a v súlade s usmerneniami normy PN-EN 15942:2012 vypracovala spoločnosť ATLAS text deviatich environmentálnych vyhlásení typu III.

Izolácia ATLAS ETICS s minerálnymi omietkami

 

Izolácia ATLAS ETICS s akrylátovými omietkami

 

Zateplenie ATLAS ETICS so silikátovými omietkami

 

Zateplenie ATLAS ETICS so silikónovou omietkou

 

Zateplenie ATLAS ETICS so zmiešanými omietkami

 

Lepiace malty ATLAS

 

Minerálne omietky ATLAS so základnou hmotou

 

Disperzné omietky ATLAS so základnou hmotou

 

Fasádne farby ATLAS so základnými nátermi

 

Vyhlásenia a poskytnuté údaje boli preskúmané Inštitútom pre výskum budov (ITB) vo Varšave. Proces revízie bol ukončený 10. marca 2014 vydaním Certifikátov potvrdzujúcich správnosť posúdenia údajov použitých pri vypracovaní vyhlásení.