Infolinia

Aspekty środowiskowe

ATLAS csr odpowiedzialność społeczna Zagadnienia związane ze środowiskiem, zajmują istotne miejsce w firmowej strategii na każdym etapie działalności  Grupy ATLAS. Produkcja materiałów budowlanych wiąże się z wpływem na środowisko, ponieważ procesy produkcyjne wymagają korzystania z zasobów naturalnych i energii, powodują emisję zanieczyszczeń, a także powstawanie odpadów. Świadomi obustronnych relacji z otoczeniem dokładamy wszelkich starań w kierunku ograniczenia i eliminowania negatywnych wpływów naszej działalności na środowisko.

 

Aspekty środowiskowe są na bieżąco monitorowane z wykorzystaniem możliwości, jakie dają nowoczesne technologie. Monitoringowi podlegają zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie aspekty środowiskowe w całym cyklu życia wyrobów – począwszy od pozyskiwania i transportu surowców, przez procesy produkcyjne, po utylizację. Projektowanie wyrobów i kierowanie ich do rynkowej oferty związane jest ze świadomym doborem surowców decydującym o bezpieczeństwie produktów dla użytkowników i środowiska.

W 2008 roku ATLAS wdrożył system zarządzania środowiskowego zgodny z normą ISO 14001. Obecnie ISO 14001 jest jednym z elementów Zintegrowanego Systemu Zarządzania, który w firmie ATLAS podlega również normom międzynarodowym z zakresu zarządzania jakością (ISO 9001), odpowiedzialności społecznej (ISO 26000), oraz  standardu dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy (ISO 45001).

Polityka środowiskowa

Ekoodpowiedzialność nie jest u nas jedynie zestawem przepisów ani też chwilową modą. Jest integralną częścią firmowej strategii, ściśle wiążąc osiąganie celów ekonomicznych i proekologicznych. Cele i zasady postępowania w tym zakresie opisane są w dokumencie ATLAS Polityka środowiskowa, wyd.7.

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA

ATLAS jako jedna z pierwszych polskich firm zdecydowała się na oszacowanie oddziaływań środowiskowych metodą LCA i wydanie deklaracji środowiskowej III typu. Do analizy wybrano Złożony System Ociepleń Ścian Zewnętrznych ATLAS ETICS opisany w Aprobacie Technicznej ITB nr AT-15-9090/2014, obejmujący wyroby które mogą być stosowane podczas wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków przy użyciu styropianu.

 

Deklaracja środowiskowa III

Deklaracje środowiskowe są sposobem na znormalizowane przekazywanie informacji dotyczących aspektów środowiskowych pomiędzy producentami, projektantami, wykonawcami i inwestorami. Zgodnie z normą ISO 14020 „Etykiety i deklaracje środowiskowe. Zasady ogólne” można wyróżnić trzy rodzaje deklaracji:

 • I typu, tzw. etykiety środowiskowe
 • II typu, tzw. stwierdzenia środowiskowe
 • III typu, tzw. deklaracje środowiskowe EPD (Environmental Product Declaration)

 

Firma ATLAS zdecydowała się na opracowanie deklaracji III typu, dostarczającej najbardziej wszechstronnych informacji ekologicznych na temat wyrobów budowlanych. Opracowanie deklaracji jest możliwe na podstawie oceny cyklu życia wyrobu LCA (Life Cycle Assessment), metody służącej do badania aspektów środowiskowych i potencjalnych wpływów na środowisko w całym okresie życia wyrobu.

 

Deklaracja został opracowana po raz pierwszy w roku 2014, a do analizy przyjęto wówczas system ociepleń ATLAS ETICS obejmujący wyroby stosowane podczas wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków przy użyciu styropianu. Analizę LCA przeprowadzono oddzielnie dla 5 układów ociepleniowych, zdefiniowanych w zależności od rodzaju tynku stanowiącego zewnętrzną warstwę systemu oraz dla 4 grup produktowych (zapraw klejących do mocowania izolacji cieplnej i wykonywania warstwy zbrojonej, tynków mineralnych, tynków dyspersyjnych oraz farb elewacyjnych. We wszystkich przypadkach obliczenia przeprowadzono dla etapu wyrobu (moduły A1-3, wg PN-EN 15804:2012), czyli dla wariantu „cradle to gate”, obejmującego dostarczenie surowców, transport i wytwarzanie materiałów. Na podstawie przeprowadzonej analizy LCA i zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 15942:2012, firma Atlas opracowała treść dziewięciu Deklaracji Środowiskowych III typu, w tym:

 • Układ ociepleniowy ATLAS ETICS z tynkami mineralnymi
 • Układ ociepleniowy ATLAS ETICS z tynkami akrylowymi
 • Układ ociepleniowy ATLAS ETICS z tynkami silikatowymi
 • Układ ociepleniowy ATLAS ETICS z tynkami silikonowymi
 • Układ ociepleniowy ATLAS ETICS z tynkami mieszanymi
 • Zaprawy klejące ATLAS
 • Tynki mineralne ATLAS wraz z podkładem
 • Tynki dyspersyjne ATLAS wraz z podkładami
 • Farby elewacyjne ATLAS wraz ze środkami gruntującymi

 

W roku 2018, w związku z kończącym się pięcioletnim okresie ważności deklaracji środowiskowych III typu, firma Atlas ponownie przystąpiła do analizy LCA. Jako dane wejściowe do obliczeń przyjęto rok 2017, a analizę wykonano tym razem dla trzech systemów ociepleń:

 • Atlas ETICS (AT-15-9090/2016)
 • Atlas ETICS PLUS (ITB-KOT-2018/0584)
 • Atlas ROKER (AT-15-2930/2016).

W ramach każdego ze wspomnianych systemów, analiza został przeprowadzona dla układów ociepleniowych zdefiniowanych w zależności od rodzaju tynku stanowiącego zewnętrzną warstwę systemu oraz dla różnych grubości materiału do izolacji cieplnej). We wszystkich przypadkach obliczenia przeprowadzono dla etapu wyrobu (moduły A1-3, wg PN-EN 15804:2012), czyli dla wariantu „cradle to gate”, obejmującego dostarczenie surowców, transport i wytwarzanie materiałów. Deklaracje środowiskowe i zawarte w nich dane, zostały poddane weryfikacji przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. Proces pozytywnie przeprowadzonej weryfikacji został zakończony wydaniem przez ITB w dniu 10 marca 2019 roku świadectw potwierdzających poprawność ustalenia danych uwzględnionych podczas opracowywania deklaracji. Poniżej znajdują się aktualne dokumenty:

 

System ociepleń Atlas ETICS

Świadectwo deklaracji środowiskowej nr 078/2019 

Deklaracja środowiskowa-ETICS

 

System ociepleń Atlas ETICS PLUS

Świadectwo deklaracji środowiskowej nr 079/2019

Deklaracja środowiskowa-ETICS PLUS

 

System ociepleń Atlas ROKER

Świadectwo deklaracji środowiskowej nr 080/2019

Deklaracja środowiskowa-ROKER