Infolinia

Polityka prywatności

Polityka prywatności ATLAS sp. z o.o. (ATLAS)

 1. Polityka ochrony danych osobowych
  1. Przetwarzanie danych osobowych
  2. Zakres przetwarzania danych osobowych
  3. Administrator danych osobowych
  4. Cel przetwarzania danych osobowych
  5. Prawa użytkowników
  6. Profilowanie danych osobowych
  7. Ochrona przetwarzanych danych osobowych
  8. Udostępnianie danych osobowych
  9. Ochrona transmisji
 2. Polityka cookies
  1. Pliki cookies
  2. Cele w jakich stosowane są pliki cookies
  3. Rodzaje plików cookies
  4. Obsługa plików cookies
  5. Jak wyłączyć pliki cookies
   __________________________________________________________

 

 

 1. Polityka ochrony danych osobowych

    a) PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Niniejsza polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych Użytkowników:

 • stron internetowych ATLAS, t.j. www.atlas.com.pl; www.swiatatlasa.com.pl oraz innych stron, które dedykowane są akcjom promocyjnym, konkursom, produktom organizowanym przez ATLAS.
 • profilu ATLAS META
 • biorących udział w rekrutacji LinkedIn i eRekruter

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoby, której dane dotyczą”) w rozumieniu RODO.

Wszystkie dane osobowe są gromadzone oraz przetwarzane przez Administratora danych osobowych – Atlas sp. z o.o., zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Podanie danych osobowych w formularzach dostępnych na stronach internetowych ATLAS oraz na profilu ATLAS na META nie jest obowiązkowe, co oznacza, że podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże podanie danych osobowych jest niezbędne, aby móc przystąpić do programu lojalnościowego ATLAS, portalu internetowego ATLAS, zgłosić swój udział w konkursie organizowanym przez ATLAS lub przesłać do ATLAS zapytanie. W celu rejestracji czy zgłoszenia udziału w konkursie lub w celu przesłania zapytania za pomocą formularza kontaktowego będziesz proszony o podanie tylko tych danych osobowych, których przekazanie jest niezbędne w danym celu.

W przypadku rejestracji do programu lojalnościowego ATLAS, portalu internetowego ATLAS lub przystępując do konkursu lub promocji organizowanej przez ATLAS, każdy Użytkownik powinien zapoznać się z postanowieniami regulaminu oraz oświadczyć, że zapoznał się i akceptuje jego postanowienia.

W niektórych formularzach istnieje również możliwość wyrażenia zgód: na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym, na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz na inne czynności, których cele zostały podane w konkretnych formularzach, a ich zakres jest związany ze specyfiką danego programu, portalu czy aktywności.

Każdy formularz, poprzez który ATLAS pozyskuje dane osobowe Użytkowników, zawiera szczegółowe informacje o administratorze(rach) danych osobowych, celach i sposobach przetwarzania danych, odbiorcach danych osobowych oraz o przysługujących Użytkownikom prawach. Zakres tych informacji jest dostosowany do danego formularza.
Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i przetwarzane przez ATLAS wyłącznie w celach określonych w poszczególnych formularzach.

 

    b) ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Na potrzeby rejestracji w programie lojalnościowym/portalu internetowym prowadzonym przez ATLAS lub w celu przystąpienia do konkursu lub promocji organizowanej przez ATLAS oraz na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane przez Użytkowników z wykorzystaniem formularza kontaktowego, ATLAS pozyskuje i przetwarza dane osobowe Użytkowników adekwatne do danej aktywności. Dodatkowo na stronie www.swiatatlasa.pl ATLAS zbiera  informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP). Są one wykorzystywane w celach technicznych związanych z administracją serwerów. Adresy IP są również wykorzystywane do zbierania ogólnych statystycznych informacji demograficznych dotyczących odwiedzających ww. stron www prowadzonych dla ATLAS.

 

    c) ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest Atlas sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, 91-421 przy ul. Jana Kilińskiego 2 (KRS 0000264887).
Dane kontaktowe Administratora danych osobowych:

 • adres: 91-421 Łódź, ul. Jana Kilińskiego 2,
 • e-mail: atlas@atlas.com.pl, ODO: odo@atlas.com.pl,
 • telefon: 42 631 88 00, ODO: 42 631 77 60.

 

    d) CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe Użytkowników są pozyskiwane, gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez ATLAS w związku z akceptacją postanowień regulaminu danego programu lojalnościowego/portalu internetowego/konkursu/promocji lub w związku z wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych w celach wskazanych w zgodach lub w związku z przesłaniem zapytania z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.atlas.com.pl. Przetwarzanie danych osobowych przez ATLAS odbywa się zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo.

ATLAS może wykorzystywać dane osobowe wyłącznie w celu: udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub w celu realizacji programu lojalnościowego/portalu internetowego/promocji/konkursu, lub w celu marketingowym, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych w tym celu.

Administrator danych przetwarza również dane Użytkowników, w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, w ramach marketingu bezpośredniego towarów lub usług własnych Administratora – do czasu złożenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w tym celu.

Korzystanie z wybranych narzędzi komunikacyjnych wymaga wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu. Zgodę można wyrazić podczas rejestracji konta Użytkownika, poprzez telemarketing, a także wypełniając ankietę na szkoleniach organizowanych przez ATLAS.

Uzyskanie magazynu Atlas Fachowca, na wskazany w formularzach adres korespondencyjny, wymaga w szczególności zgody Użytkownika (niebędącego uczestnikiem programu lojalnościowego, portalu internetowego ATLAS, promocji lub konkursu) na przetwarzanie jego danych w celu marketingowym. Jeżeli Użytkownik chciałby otrzymywać od ATLAS drogą elektroniczną informacje o aktualnych promocjach, szkoleniach, itp., niezbędne jest w tym celu dodatkowe wyrażenie dwóch zgód na komunikację (na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz na korzystanie z elektronicznych urządzeń końcowych). Jeżeli Użytkownik (niebędący uczestnikiem programu lojalnościowego, portalu internetowego ATLAS, promocji lub konkursu) chciałby otrzymywać od ATLAS pocztą tradycyjną lub bezpośrednio (np. kontakt z przedstawicielem Atlas) informacje o aktualnych promocjach, szkoleniach, itp., niezbędne jest w tym celu wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych w celu marketingowym.

 

    e) PRAWA UŻYTKOWNIKÓW
Każdy Użytkownik może się zwrócić bezpośrednio do ATLAS z żądaniem: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub uzyskania kopii swoich danych, a także może wnieść sprzeciw wobec przetwarzanych danych jego dotyczących, a także skorzystać z możliwości przenoszenia danych.

W celu skorzystania z możliwości realizacji uprawnień dotyczących przetwarzania danych osobowych każdy Użytkownik, którego dane przetwarzane są przez ATLAS, może skontaktować się z Inspektorem ochrony danych: telefonicznie pod numer telefonu: 42 631 77 60, pocztą elektroniczną pod adres e-mail iod@atlas.com.pl, a także pocztą tradycyjną pod adres: ATLAS sp. z o.o., ul. Kilińskiego 2, 91-421 Łódź z dopiskiem „do Inspektora ochrony danych”.

Użytkownicy mogą kontaktować się z administratorem danych na adres e-mail: atlas@atlas.com.pl, oraz za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość lub listownie na adres siedziby administratora danych.

Użytkownicy będący uczestnikami programu lojalnościowego „Program Fachowiec ATLASA”, użytkownikami portalu internetowego „Świat Atlasa” oraz programu „Partner ATLASA” prawo uzyskania dostępu i poprawiania swoich danych osobowych przekazanych ATLAS mogą (w pełnym lub ograniczonym zakresie) zrealizować za pomocą bezpośredniego dostępu i samodzielnej możliwości wprowadzenia zmian po zalogowaniu do ww. programu lojalnościowego lub portalu w dedykowanej zakładce z danymi Użytkownika.
Uczestnicy programu „Partner ATLASA” mogą w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w programie „Partner ATLASA” poprzez wysłanie z zakładki „Kontakt” na stronie internetowej programu wiadomości o treści „Rezygnuję”.

Dodatkowo Użytkownicy będący uczestnikami programu lojalnościowego, portalu internetowego ATLAS, promocji lub konkursu, prawo uzyskania dostępu i poprawiania swoich danych osobowych przekazanych ATLAS mogą zrealizować poprzez przesłanie wniosku na adres e-mail: iod@atlas.com.pl, oraz za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość lub listownie na adres siedziby administratora danych.

Jeżeli Użytkownik będący uczestnikiem programu lojalnościowego, portalu internetowego ATLAS, promocji lub konkursu prześle do ATLAS żądanie usunięcia jego danych osobowych, to jest to równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w programie lojalnościowym/portalu internetowym /promocji/konkursie. W przypadku gdy Użytkownik otrzyma od ATLAS nagrodę lub inny materiał, dla którego wydanie wymaga udokumentowania zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, żądanie to zostanie zrealizowane po okresie 5 lat liczonych od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione (w związku z art. 74 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

Każdy Użytkownik, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonym celu, może cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Użytkownik ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.

Dla celów bezpieczeństwa w razie podejrzenia, że Konto Użytkownika programu lojalnościowego lub portalu internetowego ATLAS mogło zostać naruszone, np. poprzez nieuprawniony dostęp do loginu i hasła służących do logowania do programu lub portalu internetowego, należy niezwłocznie skontaktować się z Inspektorem ochrony danych ATLAS.

 

    f) PROFILOWANIE DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe Użytkowników przetwarzane przez ATLAS są poddawane profilowaniu zwykłemu. ATLAS nie podejmuje wobec Użytkowników decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, oraz decyzji, które mogą wywołać wobec Użytkowników skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nich wpływać.

Profilowanie dotyczy w szczególności: miejsca zamieszkania, geolokalizacji, zakwalifikowania do odpowiedniej grupy wiekowej, preferencji zakupów określonego rodzaju, marki materiałów budowlanych, statusu/wybranego pakietu/rodzaju uprawnień w danym programie lojalnościowym lub portalu internetowym ATLAS, rodzaju uzyskanej Certyfikacji ATLAS. Skutkiem profilowania jest dostosowanie oferty marketingowej Administratora do potrzeb Użytkowników.

 

    g) OCHRONA PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym. ATLAS wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności Użytkowników. Ponadto wszystkie osoby przetwarzające dane osobowe Użytkowników posiadają stosowne upoważnienia wydane przez Administratora danych osobowych, zgodnie z art. 29 RODO.

 

    h) UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
ATLAS nie przekazuje (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim. Dane, jakie ATLAS może ujawnić współpracującym z nim podmiotom, mają charakter ogólnych zestawień statystycznych niepozwalających na identyfikację indywidualnych Użytkowników. Ze względów technicznych ATLAS może powierzyć przetwarzanie, w myśl art. 28 RODO, innemu podmiotowi w drodze umowy lub innego instrumentu prawnego bez zmiany wskazanego powyżej celu ich przetwarzania.

 

    i) OCHRONA TRANSMISJI
Dane o szczególnym znaczeniu – w szczególności wszelkiego rodzaju hasła – przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL.

 

 

    2. Polityka Cookies

    a) PLIKI COOKIES
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies oraz w logach systemowych (np. adres IP). Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest ATLAS Sp. z o.o. operator Serwisów www.swiatatlasa.com.pl i/lub www.atlas.com.pl i/lub www.atlasfuga.com.pl i/lub www.technologia-zelowa.com.pl, www.gruntnkp.pl,

 

    b) CELE W JAKICH STOSOWANE SĄ PLIKI COOKIES
ATLAS korzysta z plików cookies w celach:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

 

    c) RODZAJE PLIKÓW COOKIES
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

 

    d) OBSŁUGA PLIKÓW COOKIES
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na stronach internetowych Serwisu. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej

 

    e) JAK WYŁĄCZYĆ PLIKI COOKIE
Wiele stron internetowych zapisuje na Twoim komputerze, a dokładniej w schowku konkretnej przeglądarki (Firefox, Internet Explorer, Chrome i inne) na Twoim koncie użytkownika komputera lub telefonu, na którym łączysz się z Siecią, tzw. pliki cookie.
Zazwyczaj pliki cookie są bardzo pożyteczne. Dzięki nim zapamiętywane są Twoje indywidualne ustawienia i dzięki nim możesz się zalogować do swojej poczty. Autorzy stron internetowych wiedzą dzięki nim, jak wielu użytkowników do nich zagląda i co konkretnie czytają, jakie treści omijają.

Informacje zbierane przy użyciu plików cookie mogą też służyć do zbierania informacji o Tobie w celach handlowych. Np. jeżeli często wchodzisz na strony o książkach, będziesz widział więcej reklam księgarni.Jeżeli uważasz jednak, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je wyłączyć albo dla konkretnej witryny, albo dla innych firm, albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki.

W przeglądarce Mozilla Firefox

W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

W przeglądarce Microsoft Internet Explorer

W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność”. Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem „Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

W przeglądarce Google Chrome

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz „Narzędzia” a potem „Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link „Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

W przeglądarce Opera

Przyciskiem „Opera” w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim „Ustawienia” i dalej „Wyczyść historię przeglądania…”. Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk „Zarządzaj ciasteczkami…” prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

W przeglądarce Apple Safari

W menu „Safari” wybierz „Preferencje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie.
W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych
Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.