Infolinia

Fundacja Dobroczynności

 

Fundacja Dobroczynności ATLAS

Grupa ATLAS, lider na polskim rynku chemii budowlanej, dba o wyniki finansowe jednocześnie nie tracąc z pola widzenia spraw ludzkich.

Dostrzega potrzebujących pomocy, którzy na skutek zawirowań życiowych sami nie dają sobie rady. Niemal od pierwszych lat istnienia ATLASA napływały do niego listy z prośbami o wsparcie.

Właściciele firmy w miarę możności nie szczędzili pomocy, traktując to jako swoisty podatek obywatelski od szczęścia, które dopisało im nieco bardziej niż innym. Próśb przybywało i z czasem trzeba było tę pomoc usystematyzować. Dlatego w 1996 r. powołana do życia została Fundacja Dobroczynności ATLAS. Jej prezesem została Jolanta Rojek. Pełni tę funkcję po dziś dzień, nie pobierając za to wynagrodzenia.

Od początku bowiem przyjęto w fundacji zasadę takiego minimalizowania kosztów działania, by nie uszczuplać funduszy przeznaczonych na wsparcie. Stąd duża rola wolontariuszy, dla których praca na rzecz ludzi w potrzebie to swoista misja.

Oprócz comiesięcznego skrupulatnego sprawdzania wszystkich próśb o pomoc i sprawiedliwego rozdzielania funduszu, Fundacja systematycznie pomaga czterem domom dziecka – w Grotnikach (woj. łódzkie), w Zawierciu (woj. śląskie), w Dąbrówce koło Zgierza (woj. łódzkie) i w Trzemiętowie (woj. kujawsko-pomorskie) – Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Pińczowie (woj. kieleckie), a także Zespołowi Szkół Specjalnych w Kędzierzynie Koźlu – od pamiętnej powodzi w 1997 r.

do góry

Fundacja dziękuje za podatkowy dar

W imieniu Fundacji Dobroczynności ATLAS serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przeznaczyli na wsparcie naszych działań swój odpis podatkowy.

Żałujemy, że nie możemy indywidualnie podziękować każdemu z naszych darczyńców. Przyjmijcie Państwo wyrazy szczerej wdzięczności i zapewnienie, że przekazane przez Was pieniądze, w całości poświęcimy na pomoc osobom najbardziej jej potrzebującym i pozostającym pod naszą opieką.

Pozwolę sobie wyrazić nadzieję, że nasza Fundacja pozostanie w Państwa życzliwej pamięci, przy kolejnych decyzjach związanych z 1%-ową podatkową, serdeczną „walutą”.

Jeszcze raz, z całego serca, Wszystkim Państwu dziękuję.

Jolanta Rojek,
prezes Fundacji Dobroczynności ATLAS wraz z zespołem

 do góry

Cele

Cele statutowe Fundacji:

 • świadczenie pomocy społecznej ludziom znajdującym się w stanie ubóstwa, zwłaszcza dzieciom,
 • świadczenie pomocy społecznej ludziom dotkniętym chorobą, których nie stać na specjalistyczne leczenie, zwłaszcza dzieciom,
 • tworzenie, utrzymywanie i prowadzenie hospicjów,
 • udzielanie pomocy materialnej szkołom publicznym i niepublicznym, uczelniom wyższym, szpitalom,
  przedszkolom, żłobkom itp.,
 • wspieranie potrzeb kultu religijnego, w tym inwestycji sakralnych i kościelnych oraz działalności
  charytatywno-opiekuńczej jednostek organizacyjnych Kościoła Katolickiego.

do góry

Historia

Konwoje

Fundacja Dobroczynności ATLAS, obok tzw. pracy u podstaw w kraju, organizowała konwoje z pomocą humanitarną, głównie dla Polaków na Wschodzie – do Kazachstanu i Rosji, na Litwę, Ukrainę, Białoruś. Najczęściej były to leki, żywność i towary pierwszej potrzeby. Na Boże Narodzenie 1999 r. dla Polonii w Kazachstanie wolontariusze fundacji zawieźli 5 tysięcy nowoczesnych podręczników do języka polskiego. W 1999 r. konwoje Fundacji dotarły też do Albanii i Macedonii – z pomocą dla uchodźców z Kosowa – oraz do Turcji, z darami dla ofiar trzęsienia ziemi.

Poniżej prezentujemy mapę kierunków, w których wyruszały nasze konwoje, oraz chronologię tych wypraw.

Rok 1996
Grudzień – Kazachstan

Rok 1997
Marzec – Litwa
Kwiecień – Litwa
Czerwiec – Białoruś

Rok 1998
Marzec – Kazachstan
Czerwiec – Kazachstan i Syberia
Październik – Rosja, Ukraina
Listopad – Rosja
Grudzień – Rosja, Ukraina

Rok 1999
Kwiecień – Macedonia
Maj – Albania
Sierpień – Turcja
Grudzień – Kazachstan

Rok 2000
Grudzień – Litwa

Fundacja powodzianom

Na południe kraju Fundacja kierowała wówczas dla powodzian kolejne tiry z artykułami pierwszej potrzeby, później najbardziej poszkodowanym gminom przekazano materiały budowlane ATLASA. Kolejną formą pomocy było wtedy postawienie – wspólnie z Fundacją Polsat – pięciu domów dla powodzian. Ogólna wartość udzielonej wówczas pomocy przekroczyła 3 miliony złotych. na wsparcie dla poszkodowanych.

Podczas powodzi w Gdańsku w roku 2001 Fundacja również nie szczędziła środków – była ona jedną z pierwszych organizacji, które pośpieszyły z pomocą. Organizowała charytatywne aukcje, przekazała materiały budowlane na odnawianie mieszkań oraz artykuły pierwszej potrzeby.

Jadą wozy z darami

Fundacja, w miarę możności, dbała też o polonijne placówki edukacyjne. W 2004 r. udzieliła wsparcia Przedszkolu Polskiemu na Łotwie. Wspólnie z gdańską Caritas, w 2005 r. wyremontowała i częściowo wyposażyła Polską Szkołę Podstawową w Egliszkach na Litwie.  Rok później uzupełniła wyposażenie tej szkoły.

Sopockie hospicjum

Idea wybudowania hospicjum narodziła się w Fundacji, a decyzję o sfinansowaniu inwestycji – kosztem 4 mln złotych – podjęli dwaj właściciele GRUPY ATLAS. Wokół tej idei zgromadziło się zacne grono ludzi dobrej woli, poczynając od władz miasta, które przekazały na ten cel działkę, poprzez architektów, ekipę budowlaną, po prywatnych sponsorów, którzy sfinansowali wyposażenie placówki. Budowa trwała równo rok, po czym przekazano ją Caritas Archidiecezji Gdańskiej.

Zarówno właściciele GRUPY ATLAS, jak i pracownicy Fundacji Dobroczynności Atlas od początku jej istnienia
żywią przekonanie, że skoro nie sposób pomóc wszystkim, tym bardziej trzeba wspierać tych, których wsparcie
pozostaje w naszej mocy.

 do góry

Pomoc w liczbach

Słupki pokazujące wydatki Fundacji Dobroczynności rok do roku

 

Wartość pomocy udzielonej przez Fundację Dobroczynności ATLAS

Wartość ogółem: 86 902 525,00 na 26.03.2024 r.

 do góry

Organy fundacji:

Rada nadzorcza fundacji – w skład której wchodzą:

 • Jerzy Jan Blazy – Przewodniczący Rady
 • Beata Elżbieta Pernak – Członek Rady
 • Anisim Fomiczow – Sekretarz Rady

 

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

 • powoływanie i odwoływanie – za zgodą Fundatora – Prezesa Zarządu,
 • odwoływanie – za zgodą Fundatora – Rady lub jej członków,
 • udzielanie wiążących zaleceń Zarządowi,
 • kontrola i nadzór nad działalnością Zarządu,
 • rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Rady sporządzonych na każdorazowe polecenie Rady Nadzorczej,
 • zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu – niezatwierdzenie rocznego sprawozdania z działalności Zarządu równoznaczne jest z odwołaniem Zarządu,
 • powoływanie i odwoływanie likwidatora oraz osób, o których mowa w § 21 ust. 3 statutu.

 

Rada fundacji – w skład której wchodzą:

 • Roman Rajmund Rojek – Przewodniczący Rady
 • Mariusz Jurkowski – Członek Rady

 

Do kompetencji Rady należy:

 • inicjowanie i opracowywanie planów społecznej, statutowej działalności Fundacji,
 • współpraca z innymi podmiotami w zakresie społecznej działalności Fundacji,
 • opracowywanie nowych form statutowej działalności społecznej,
 • gromadzenie i opracowywanie informacji o osobach i środowiskach wymagających pomocy,
 • propagowanie idei Fundacji,
 • organizowanie spotkań środowiskowych, prelekcji, pokazów, seminariów,
 • organizowanie środków finansowych i materialnych na cele statutowe Fundacji,
 • opracowywanie propozycji nowych form działania Fundacji,
 • opiniowanie działalności społecznej Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej lub Fundatora,
 • przyznawanie wyróżnień Honorowych osobom zasłużonym dla Fundacji i działalności społecznej.

 

Zarząd – składa się z jednej osoby:

 • Jolanta Danuta Rojek – Prezes Zarządu

Zarząd z zastrzeżeniem kompetencji innych organów, kieruje całością spraw Fundacji i podejmuje w tych sprawach decyzje. W szczególności prowadzi statutową działalność społeczną, zarządza majątkiem Fundacji, decyduje o formach, środkach i wysokości udzielonej pomocy społecznej, podejmuje uchwały o przeznaczeniu i wykorzystaniu dochodów Fundacji.

Wykonywanie funkcji w organach Fundacji jest nieodpłatne.

Data publikacji: 01.07.2014 Data modyfikacji: 07.09.2023

 

Nagrody fundacji

 

Nagrody, jakie otrzymała za swoją działalność Fundacja Dobroczynności Atlas

 • Order XX-lecia Caritas Archidiecezji Gdańskiej, za wieloletnią dobrą współpracę (kwiecień 2010)
 • Medal prof. Wiktora Degi, za pomoc dzieciom niepełnosprawnym, przyznany przez Polskie Towarzystwo walki z Kalectwem (grudzień 2005)
 • „Przyjaciel Miłosierdzia Bożego” – tytuł przyznany przez Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych w Mikołowie k. Katowic (wrzesień 2005)
 • „Orzeł Pomorski” – tytuł honorowy przyznany przez czytelników Tygodnika Wieczór za budowę hospicjum w Sopocie (czerwiec 2004)
 • „Dobroczyńca Roku 2003” – tytuł i Nagroda Specjalna Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, przyznana za ideę budowy i sfinansowanie hospicjum w Sopocie (kwiecień 2004)
 • Nagroda UBI CARITAS – nagroda przyznana przez Caritas Polska w kategorii „Finansowanie dzieł dobroczynności” (czerwiec 2004)
 • Odznaka pamiątkowa nadana przez Szefa Obrony Cywilnej Kraju (lipiec 1999)
 • Odznaka Honorowa „Za zasługi w rozwoju województwa zielonogórskiego”, przyznana przez wojewodę Mariana Eckerta (wrzesień 1997)
 • Statuetka „Głuchołaska Koza”, przyznana przez Towarzystwo Przyjaciół Głuchołaz za pomoc powodzianom (grudzień 1997)

 do góry

Sprawozdania z działalności

2022 rok

2021 rok:

2020 rok:

2019 rok:

2018 rok:

 

Pozostałe sprawozdania:

 do góry

Kontrole

11.02.2022r.
Kontrola przeprowadzona przez Wojewodę Pomorskiego – Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku. NR FB-III.431.6.2022.MJ

Kontrole przeprowadzono w dniach od 16 lutego 2022 r. do 16 lutego 2022 r. Zakres kontroli obejmował:

„Prawidłowość gromadzenia i wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w organizacji pożytku publicznego.”

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Ocena kontrolowanej działalności – Pozytywna. Protokół Pokontrolny do wglądu w siedzibie Fundacji.

 

08.11.2011r.
Kontrola przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Wydział Kontroli Płatników Składek w Gdańsku, ul. Chmielna 27/23, 80-748 Gdańsk. NR 1020111001841 1

Kontrolę przeprowadzono w dniach 07 listopada 2011r. – 08 listopada 2011r. Zakres kontroli obejmował:

 1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
 2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
 3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Kontrolą objęto okres od stycznia 2008r. do grudnia 2010r. Protokół do wglądu w siedzibie fundacji.

 

22.02.2006r.
Kontrola przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Wydział Kontroli Płatników Składek w Gdańsku, ul. Chmielna 27/33, 80-748 Gdańsk. NR o09-0954/607/2006

Kontrolę przeprowadzono w dniu 21 lutego 2006 r. Zakres kontroli obejmował:

 1. Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego.
 2. Ustalanie uprawnień do świadczeń społecznych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych, wypłacanie świadczeń i zasiłków oraz rozliczeń z tego tytułu.
 3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków oświadczenia emerytalne i rentowe oraz ustalenie kapitału początkowego.
 4. Prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Kontrolą objęto okres od stycznia 1999r. do 21 lutego 2006r. Protokół do wglądu w siedzibie fundacji.

 

21.10.2004r.
Kontrola przeprowadzona przez Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku, ul. Chłopska 3, 80-363 Gdańsk. Nr 04/0639/KK/WK

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 30 lipca 2004r. do 24 września 2004r.

I. Zakres kontroli:

 • Badanie prawidłowości rozliczeń z budżetem za rok 2002.

 

II. Ustalenia kontroli – ustalenie faktyczne i prawne:

 1. Podatek od środków transportowych –  nie występuje.
 2. Podatek od nieruchomości – nie występuje.
 3. Wpłaty na PFRON – nie występuje.
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych ze stosunku pracy został prawidłowo pobrany i rozliczony z W zakresie podatku VAT w okresie objętym kontrolą – nie wystąpiły czynności podlegające ustawie o podatku od towarów i usług.
 5. W podatku dochodowym od osób prawnych – nieprawidłowości nie stwierdzono.

Szczegółowy wynik kontroli do wglądu w siedzibie fundacji.

Data publikacji: 01.07.2014 Data modyfikacji: 07.09.2023

 

Kontakt

Fundacja Dobroczynności ATLAS
ul. Jaśkowa Dolina 17
80-252 Gdańsk
E-mail: fundacja@atlas.com.pl
Telefon: +48 58 342 11 22

Fundacja Dobroczynności ATLAS posiada status organizacji pożytku publicznego
KRS 0000057384
PKO BP I/O Gdańsk
nr 49 1020 1811 0000 0702 0014 5235

do góry