Helpline

INTEGROVANÝ SYSTÉM

Integrovaný systém riadenia v spoločnosti ATLAS spĺňa požiadavky medzinárodných noriem v oblasti manažérstva kvality (ISO 9001), environmentálneho manažérstva (ISO 14001), manažérstva bezpečnosti, ochrany zdravia na pracovisku  (ISO 45001) a spoločenskej zodpovednosti (ISO 26000).


Všetky procesy sú neustále zdokonaľované v súlade s princípom PDCA (Plan – Do – Check – Act, t.j. plánovať – vykonávať – kontrolovať – konať). Všeobecné ciele a smery rozvoja v jednotlivých oblastiach činnosti organizácie sú definované ako  tzv. politiky. Tieto dokumenty, spoločné pre spoločnosti skupiny ATLAS, sú istým druhom  nástrojov slúžiacich na konsolidáciu hlavných obchodných procesov, čo má následne prispieť k využívaniu synergií a zvyšovaniu konkurenčných výhod.


Integrovaný manažérsky systém v spoločnosti ATLAS bol opakovane ocenený odborníkmi. V roku 2009 mu bol udelený Strieborný emblém, v rokoch 2012-2015 Zlatý emblém v najväčšej súťaži kvality v Poľsku – Highest Quality International, v kategórii „QI Order – manažment najvyššej kvality“.


Efektívnosť našich manažérskych aktivít je každoročne overovaná a potvrdená certifikátmi DQS.

 

DQS certifikáty

DQS Polska sp. Z o.o. je licencovaným certifikačným orgánom;  je súčasťou skupiny DQS-UL, ktorá má za úlohu posudzovať zhodu produktov a systémov s platnými normami a požiadavkami. DQS-UL pôsobí na medzinárodnom certifikačnom trhu už viac ako 20 rokov. Patrí do siete IQNet.

ISO 9001

ATLAS ISO 9001 PL

ATLAS ISO 9001 DE

ATLAS ISO 9001 EN

ATLAS ISO 9001 RU

ISO 14001

ATLAS ISO 14001 PL

ATLAS ISO 14001 DE

ATLAS ISO 14001 EN

 ATLAS ISO 14001 RU