Helpline

Verejná zodpovednosť

Správa o spoločenskej zodpovednosti skupiny Atlas

Skupina ATLAS je nielen lídrom v oblasti výroby a podielu na trhu stavebnej chémie, ale aj lídrom v oblasti vykazovania svojej spoločenskej zodpovednosti.

Správa o spoločenskej zodpovednosti je súčasťou procesu tvorby stratégie skupiny Atlas, jej skutočnej realizácie a hodnotenia výsledkov. Správa poskytuje základné informácie o skupine ATLAS a všetkých subjektoch, ktoré ju tvoria, uvádza hlavné aktivity spoločnosti Atlas súvisiace s úlohou výrobcu stavebných materiálov a zamestnávateľa, ale aj aktivity spoločnosti v oblasti sociálnej angažovanosti.

Sociálna správa za roky 2014 – 2015 bola vypracovaná v súlade s najnovšími usmerneniami pre podávanie správ o udržateľnom rozvoji, ktoré vydala medzinárodná nezávislá organizácia Global Reporting Initiative (GRI G4).

Vykazované ukazovatele boli dodatočne skontrolované externým, nezávislým subjektom – spoločnosťou Pricewaterhouse Coopers Sp. z o.o. a ich umiestnenie v Správe bolo dodatočne skontrolované GRI v rámci „Služby zverejňovania významnosti“.

Správa o spoločenskej zodpovednosti skupiny Atlas spĺňa súčasné a plánované nariadenia EÚ, najmä smernicu o zverejňovaní nefinančných údajov spoločností pôsobiacich na trhu EÚ.

 

Stiahnite si

  • Sociálna správa ATLAS Group 2016-17
  • Sociálna správa ATLAS Group 2014-15
  • Sociálna správa skupiny ATLAS za rok 2013
  • Sociálna správa skupiny ATLAS za rok 2012

 

Udržateľný rozvoj

Ľudská činnosť vždy ovplyvňovala životné prostredie rôznymi prostriedkami a v rôznom rozsahu. Rozvoj si vyžadoval využívanie zdrojov, ale často sa aktuálne potreby uspokojovali neuváženým, životnému prostrediu škodlivým alebo dokonca dravým spôsobom. Koncepcia trvalo udržateľného rozvoja, uvedená v rozhodujúcich dokumentoch OSN a EÚ, je pokusom o protiopatrenie voči tomuto nepriaznivému trendu. Trvalo udrţateľný rozvoj spočíva v snahe o zachovanie optimálnej rovnováhy medzi ľudskými očakávaniami, ekonomickými aspektmi a environmentálnymi potrebami. Cieľom tohto správania je zabezpečiť hospodársky rast, ktorý uspokojí ľudské požiadavky, ale rešpektuje a chráni prírodné prostredie.

Spoločnosť ATLAS sa už mnoho rokov zaoberá plnením pravidiel trvalo udržateľného rozvoja. Naším cieľom je ponúkať moderné stavebné materiály, ktoré sa dajú použiť pri výstavbe teplých, pohodlných a bezpečných objektov. Snažíme sa, aby naše výrobky spĺňali najvyššie štandardy kvality, boli vysoko odolné a široko dostupné pre všetkých spotrebiteľov vďaka širokej distribúcii a konkurencieschopnej cene. Zároveň dbáme na výrobu a minimalizujeme vplyv všetkých výrobných procesov na životné prostredie, aby bola čo najšetrnejšia k prírode.