piksel
Infolinia
OBRZUTKA RENOWACYJNA TRO

OBRZUTKA RENOWACYJNA TRO

OBRZUTKA RENOWACYJNA TRO

Najważniejsze cechy

 • do wykonywania obrzutki przed zastosowaniem tynków renowacyjnych
 • nadaje wysoką przyczepność na zawilgoconych i zasolonych podłożach
 • odporna na działanie soli rozpuszczalnych w wodzie
 • stos kruszywowy: 0 - 2 mm
na ściany na ściany
do wewnątrz do wewnątrz
na zewnątrz na zewnątrz
produkt mrozoodporny produkt mrozoodporny
produkt wodoodporny produkt wodoodporny

Opis

do wykonywania warstwy sczepnej przed aplikacją tynków renowacyjnych Atlas ZŁOTY WIEK

Główne właściwości

 • charakteryzuje się wysoką przyczepnością do zawilgoconych i zasolonych podłoży
 • wysoka wytrzymałość mechaniczna
 • odporna na działanie soli rozpuszczalnych w wodzie

Główne parametry

 • zużycie ok. 5 na 1 m2 (przy grubości warstwy 5 mm i zalecanym pokryciu powierzchni 50 %)

PRZEZNACZENIE I WŁAŚCIWOŚCI

do góry
● do wykonywania obrzutki przed zastosowaniem systemu tynków renowacyjnych ATLAS ZŁOTY WIEK na zawilgoconych i zasolonych powierzchniach
● zalecana w obiektach zabytkowych, na fundamentach, ścianach piwnic i kondygnacji nadziemnych
● stanowi warstwę szczepną pomiędzy podłożem a właściwą warstwą tynku renowacyjnego lub podkładowego tynku renowacyjnego
● do stosowania w przypadku niskiego, średniego lub wysokiego stopnia zasolenia (patrz tabela poniżej)
● charakteryzuje się wysoką przyczepnością do zawilgoconych i zasolonych podłoży
● wysoka wytrzymałość mechaniczna.
- odporna na działanie soli rozpuszczalnych w wodzie
● do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
● wodoodporna
● mrozoodporna.

DOBÓR UKŁADU WARSTW

do góry

Przed przystąpieniem do prac związanych z aplikacją systemu tynków renowacyjnych zalecane jest określenie stopnia zasolenia podłoża, który decyduje o układzie i grubości poszczególnych warstw – patrz tabela.

SYSTEMU TYNKÓW RENOWACYJNYCH ATLAS ZŁOTY WIEK

Stopień zasolenia

Zalecany układ warstw

Grubość warstwy [mm]

niski

Obrzutka renowacyjna TRO

≤ 5

Tynk renowacyjny TR lub Tynk renowacyjny TR-B

≥ 20

średni

Obrzutka renowacyjna TRO

≤ 5

Tynk renowacyjny TR lub Tynk renowacyjny TR-B

10 do 20

Tynk renowacyjny TR lub Tynk renowacyjny TR-B

10 do 20

wysoki

Obrzutka renowacyjna TRO

≤ 5

Tynk renowacyjny podkładowy TRP

≥ 10

Tynk renowacyjny TR lub Tynk renowacyjny TR-B

≥ 15

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

do góry

Wilgotne i zasolone tynki należy usunąć do wysokości około 80 cm powyżej najwyższej widocznej linii zasolenia i/lub zawilgocenia. Zaprawę murarską ze spoin wykuć na głębokość około 20 mm. Następnie odsłoniętą powierzchnię ściany oczyścić z kurzu, wykwitów, resztek zaprawy i słabo przylegających fragmentów muru. Uwaga! Powstały gruz na bieżąco usuwać z placu budowy. Podłoża o nadmiernej chłonności zwilżyć wodą.

SPOSÓB UŻYCIA

do góry

Zaprawę przygotowuje się do użycia poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością wody oraz mechaniczne wymieszanie do momentu uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek i wydzielającej się cieczy. Zalecane proporcje to 4,25 - 4,75 litra wody na 25 kg suchej mieszanki. Obrzutkę należy nakładać równomierną warstwą o grubości ok. 5 mm, tworząc ażurową warstwę, pokrywającą maksymalnie 50 % powierzchni podłoża. Uzyskanej powierzchni nie należy wyrównywać ani zacierać. Po jej stwardnieniu, po około 24 godzinach można przystąpić do nakładania właściwej warstwy podkładowego tynku renowacyjnego ATLAS ZŁOTY WIEK TRP. W czasie wysychania obrzutki wewnątrz budynku należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń, natomiast na zewnątrz chronić przed zbyt szybkim wysychaniem.

UWAGA

do góry
 • Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
 • Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej zaprawy zmywa się środkiem ATLAS SZOP.
 • Okres przydatności do użycia tynku wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Materiał przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach).
 • Produkt drażniący, zawiera cement. Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

DANE TECHNICZNE

do góry

ATLAS ZŁOTY WIEK TRO jest fabrycznie przygotowaną, suchą mieszanką produkowaną na bazie najwyższej jakości spoiwa cementowego, wypełniaczy kwarcowych oraz dodatków uszlachetniających. Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr ITB-0471/Z. Posiada Certyfikat WTA.

Proporcje mieszania woda / sucha mieszanka

4,25 - 4,75 l / 25 kg

Czas gotowości zaprawy do pracy

ok. 4 godzin

Zużycie

ok. 5 kg na 1 m2 przy grubości warstwy 5 mm i powierzchni pokrycia 50%

Temperatura przygotowania zaprawy, podłoża i otoczenia w trakcie prac

od + 5 °C do + 30 °C

Dostępne opakowania

worki papierowe 25 kg

Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu

≤ 0,0002 %

 
 

14

Deklaracja Właściwości Użytkowych nr AZW TRO/CPR

PN-EN 998-1:2012 (EN 998-1:2010)

GP

Zaprawa tynkarska  o określonych właściwościach, wytwarzana w zakładzie, ogólnego przeznaczenia, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, na ściany, stropy, słupy i ściany działowe.

Reakcja na ogień - klasa

A1

Przyczepność

≥ 0,3 N/mm² - FP:B

Absorpcja wody - kategoria

W1

Współczynnik przepuszczalności pary wodnej (wartość tabelaryczna), μ

15/35

(EN 1745:2002 tab.A.12)

Współczynnik przewodzenia ciepła,

(średnia wartość tabelaryczna dla P=50%)

0,83 W/mK (λ10, dry)

(EN 1745:2002 tab.A.12)

Gęstość brutto w stanie suchym

≤ 1800 kg/m³

Trwałość. Przyczepność 

≥ 0,3 N/mm² - FP:B

Trwałość. Absorbcja wody - kategoria

W1

Zawartość substancji niebezpiecznych

patrz – karta charakterystyki

Data aktualizacji: 2016.09.01. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność.