piksel
Infolinia
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY TCW

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY TCW

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY TCW

Najważniejsze cechy

 • do wykonywania wypraw tynkarskich na powierzchniach z cegły, kamienia naturalnego, betonu, płyt wiórowo-cementowych, tynku cementowo-wapiennego
 • tynk elastyczny
 • duża odporność na powstawanie rys i spękań
 • zawiera wapno
 • stos kruszywowy: 0 - 2 mm
na ściany na ściany
do wewnątrz do wewnątrz
na zewnątrz na zewnątrz
produkt mrozoodporny produkt mrozoodporny
produkt wodoodporny produkt wodoodporny
grubość na ścianie 5-30 mm grubość na ścianie 5-30 mm

Opis

do wykonywania tradycyjnych, mocnych wypraw tynkarskich

Główne właściwości

 • kruszywo do 0,5 mm
 • zawiera wapno nadające wyprawie elastyczność i zwiększające odporność na wystąpienie spękań

Główne parametry

 • grubość warstwy 5-30 mm
 • zużycie ok. 17 kg zaprawy na 1 m2

PRZEZNACZENIE I WŁAŚCIWOŚCI

do góry
 • zalecany do wykonywania wypraw tynkarskich na surowych powierzchniach z cegły ceramicznej i wapienno piaskowej, kamienia naturalnego, betonu, płyt wiórowo-cementowych, tynku cementowego i cementowo-wapiennego
 • na ściany i sufity, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
 • do nakładania ręcznego
 • jako warstwa nawierzchniowa lub - po zatarciu na ostro - jako tynk podkładowy pod inne okładziny (kategoria tynku od 0 do III)
 • na bazie cementu – uzyskana powierzchnia jest mocna, odporna na czynniki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne
 • zawiera wapno nadające wyprawie tynkarskiej większą elastyczność i zapewniające większą odporność na powstawanie rys i spękań
 • paroprzepuszczalny - umożliwia swobodny transport pary wodnej i oddawanie wilgoci przez materiał, na którym został zastosowany
 • łatwy do nakładania i zacierania – dzięki zawartości wapna, zaprawa jest bardzo plastyczna
 • i ma bardzo korzystne parametry robocze
 • materiał opracowany specjalnie dla potrzeb konserwacji obiektów zabytkowych – charakteryzuje się optymalnie dobranymi parametrami wytrzymałościowymi i fizyko-chemicznymi
 • wodoodporny
 • mrozoodporny

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

do góry

Sposób oczyszczenia podłoża powinien być dopasowany indywidualnie dla danego obiektu, w zależności od wytrzymałości i stanu zachowania materiału podłoża oraz jego wartości historycznej. Podłoże powinno być mocne, oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitów, resztek powłok malarskich. Słabo związane fragmenty powierzchni należy odkuć, a części luźne lub osypliwe usunąć przy pomocy szczotki drucianej. Bezpośrednio przed nałożeniem tynku podłoże zwilżyć wodą.

SPOSÓB UŻYCIA

do góry

Suchą mieszankę wsypać do odmierzonej ilości czystej wody (zalecane proporcje 7,5-8,0 l na 25 kg), a następnie mechanicznie wymieszać do momentu uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek i wydzielającej się cieczy. Tynk nanosić dwuwarstwowo – jako obrzutkę i narzut wierzchni. Zaprawę narzucać ręcznie, za pomocą kielni, równomierną warstwą, powierzchnię wyrównać łatą "H" i pozostawić do wstępnego związania. Moment przystąpienia do zacierania określić doświadczalnie tak, aby nie nastąpiło zbytnie przesuszenie powierzchni tynku. Stosować narzędzia odpowiednie do oczekiwanego efektu wykończenia i przeznaczenia tynku. Powierzchnię tynku chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, w razie potrzeby można ją zwilżyć wodą.

UWAGA

do góry
 • Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
 • Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej zaprawy zmywa się środkiem ATLAS SZOP.
 • Okres przydatności do użycia tynku wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Materiał przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach).
 • Produkt drażniący, zawiera cement. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

DANE TECHNICZNE

do góry

ATLAS ZŁOTY WIEK TCW jest fabrycznie przygotowaną, suchą mieszanką produkowaną na bazie najwyższej jakości spoiwa mineralnego (wapna i cementu), wypełniaczy kwarcowych oraz dodatków uszlachetniających.

 

Proporcje mieszania woda / sucha mieszanka

7,5-8,0 l / 25 kg

Czas gotowości zaprawy do pracy

ok. 2 godziny

Zużycie

ok. 17 kg zaprawy na 1 m2 przy grubości warstwy 10 mm

Temperatura przygotowania zaprawy, podłoża i otoczenia w trakcie prac

od + 5 °C do + 30 °C

Max. średnica kruszywa

0,5 mm

Min. / max. grubość tynku

5 mm / 30 mm

Dostępne opakowania

worki papierowe 25 kg

Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu

≤ 0,0002 %

 

 

 
14

Deklaracja Właściwości Użytkowych nr AZW TCW/CPR

PN-EN 998-1:2012 (EN 998-1:2010)
GP

Zaprawa tynkarska o określonych właściwościach, wytwarzana w zakładzie, ogólnego przeznaczenia, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, na ściany, stropy, słupy, ściany działowe.

Reakcja na ogień - klasa
A1
Przyczepność
≥ 0,3 N/mm² - FP:B
Absorpcja wody - kategoria
W0
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej (wartość tabelaryczna), μ
15/35
(EN 1745:2002, tab.A.12)
Współczynnik przewodzenia ciepła,
(średnia wartość tabelaryczna dla P=50%)
0,83 W/mK (λ10, dry)
(EN 1745:2002, tab.A.12)
Gęstość brutto w stanie suchym
≤ 1800 kg/m³

Trwałość. Spadek wytrzymałości po 25 cyklach zamrażania i odmrażania

≤ 15 %
Trwałość. Ubytek masy po 25 cyklach zamrażania i odmrażania
≤ 3 %
Zawartość substancji niebezpiecznych
patrz – karta charakterystyki

Data aktualizacji: 2014.04.29. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność