piksel
Infolinia
TYNK RENOWACYJNY BIAŁY TR-B

TYNK RENOWACYJNY BIAŁY TR-B

TYNK RENOWACYJNY BIAŁY TR-B

Najważniejsze cechy

 • tynk w kolorze starej bieli
 • zapewnia doskonałą paroprzepuszczalność tynku
 • umożliwia swobodne odparowywanie wilgoci i szybkie wysychanie podłoża
 • tynk uniwersalny - może być stosowany bezpośrednio na podłoże
 • na podłoża o niskim lub średnim stopniu zasolenia
 • stos kruszywowy 0 - 1,2 mm
na ściany na ściany
do wewnątrz do wewnątrz
na zewnątrz na zewnątrz
produkt mrozoodporny produkt mrozoodporny
produkt wodoodporny produkt wodoodporny

Opis

tynk w kolorze starej bieli, do wykonywania nawierzcniowych wypraw tynkarskich w systemie tynków renowacyjnych Atlas ZŁOTY WIEK

Główne właściwości

 • do stosowania w przypadku niskiego, średniego i wysokiego stopnia zasolenia
 • wysoki stopień porowatości
 • paroprzepuszczalny

Główne parametry

 • zużycie ok. 12 kg na 1 m2
 • grubość warstwy 10-20 mm

PRZEZNACZENIE I WŁAŚCIWOŚCI

do góry

      do wykonywania tynków renowacyjnych na zawilgoconych i zasolonych powierzchniach
z cegły lub kamienia naturalnego

      zalecany w obiektach zabytkowych, na fundamentach, ścianach piwnic i kondygnacji nadziemnych

      spełnia wymagania instrukcji WTA 2-9-04

      element systemu tynków renowacyjnych ATLAS ZŁOTY WIEK. System składa się z  materiałów, które są optymalnie zestawione pod względem parametrów fizyko-chemicznych, zapewniających

      stanowi warstwę nawierzchniową w kolorze starej bieli, powierzchnia gotowego tynku jest łatwa do pokrycia powłoką malarską

      charakteryzuje się wysokim stopieniem porowatości, dzięki czemu ma zdolność do magazynowania krystalizujących soli 

      duża ilość i objętość porów w związanej zaprawie zapewnia doskonałą paroprzepuszczalność warstwy tynku, umożliwiając swobodne odparowywanie wilgoci
i szybkie wysychanie podłoża

      zawiera dodatki hydrofobowe – obniżające nasiąkliwość powierzchniową tynku, dzięki temu powierzchnia zabezpieczona jest przed działaniem opadów atmosferycznych i wnikaniem wody z zewnątrz

      do nakładania ręcznego lub maszynowego

      do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków

      wodoodporny

      mrozoodporny

DOBÓR UKŁADU WARSTW

do góry

Przed przystąpieniem do prac związanych z aplikacją systemu tynków renowacyjnych zalecane jest określenie stopnia zasolenia podłoża, który decyduje o układzie i grubości poszczególnych warstw – patrz tabela.

 

SYSTEMU TYNKÓW RENOWACYJNYCH ATLAS ZŁOTY WIEK

Stopień zasolenia

Zalecany układ warstw

Grubość warstwy [mm]

niski

Obrzutka renowacyjna TRO

≤ 5

Tynk renowacyjny TR lub

Tynk renowacyjny TR-B

≥ 20

średni

Obrzutka renowacyjna TRO

≤ 5

Tynk renowacyjny TR lub

Tynk renowacyjny TR-B

10 do 20

Tynk renowacyjny TR lub

Tynk renowacyjny TR-B

10 do 20

wysoki

Obrzutka renowacyjna TRO

≤ 5

Tynk renowacyjny podkładowy TRP

≥ 10

Tynk renowacyjny TR lub

Tynk renowacyjny TR-B

≥ 15

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

do góry

Wilgotne i zasolone tynki należy usunąć do wysokości około 80 cm powyżej najwyższej widocznej linii zasolenia i/lub zawilgocenia. Zaprawę murarską wykuć ze spoin na głębokość około 20 mm. Odsłoniętą powierzchnię oczyścić z kurzu, wykwitów solnych, resztek zaprawy i słabo przylegających fragmentów muru. Uwaga! Powstały gruz należy na bieżąco usuwać z placu budowy. Kolejną czynnością jest zwilżenie podłoża wodą i wykonanie warstwy sczepnej z Obrzutki Renowacyjnej TRO, narzuconej ażurową warstwą o grubości do 5 mm i pokrywającej do 50% powierzchni podłoża. Po jej stwardnieniu, po około 24 godzinach, można przystąpić do nakładania kolejnej warstwy tynku renowacyjnego.

SPOSÓB UŻYCIA

do góry

Zaprawę przygotowuje się do użycia poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością wody oraz mechaniczne wymieszanie do momentu uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek i wydzielającej się cieczy. Zalecane proporcje to 4,50-4,75 litra wody na 25 kg suchej mieszanki. Tynk można również przygotowywać i nakładać za pomocą agregatów tynkarskich. Tynk nanosi się równomierną warstwą, ręcznie lub mechanicznie, na odpowiednio stwardniałą warstwę obrzutki lub tynku podkładowego. Nadmiar materiału ściągać za pomocą łaty. Należy zadbać o zachowanie grubości warstwy minimum 10 mm, która zagwarantuje skuteczność tynku renowacyjnego. Maksymalna grubość jednej warstwy: 40 mm. Tynk należy lekko zacierać, ale bez filcowania powierzchni. W zależności od przewidzianego efektu estetycznego powierzchnię tynku można wykończyć odpowiednio dobraną konserwatorską zaprawą wierzchnią lub malować Renowacyjną Farbą Silikatową S-02 lub Renowacyjną Farbą Silikonową N-02. Materiały stosowane do wykończenia powierzchni nie mogą pogarszać paroprzepuszczalności tynku renowacyjnego. W czasie wysychania tynków wewnętrznych należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń. Tynki zewnętrzne chronić przed zbyt szybkim wysychaniem. 

UWAGI

do góry

      Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 

i przepisami BHP.

      Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej zaprawy zmywa się środkiem ATLAS SZOP.

      Okres przydatności do użycia tynku wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Materiał przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach,
w warunkach suchych, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach).

      Zawiera cement. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania pyłu. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

DANE TECHNICZNE

do góry

ATLAS ZŁOTY WIEK TRP-B jest fabrycznie przygotowaną, suchą mieszanką produkowaną na bazie białego spoiwa mineralnego, wypełniaczy kwarcowych oraz dodatków uszlachetniających. Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr ITB-0471/Z. Posiada Certyfikat WTA.

 

Proporcje mieszania woda / sucha mieszanka

4,50 – 4,75 l / 25 kg

Czas gotowości zaprawy do pracy

ok. 2 godziny

Zużycie

ok. 12 kg zaprawy na 1 m2 przy grubości warstwy 10 mm

Min. grubość warstwy zaprawy                                  

10 mm

Max. grubość nakładanych warstw

20 mm

Temperatura przygotowania zaprawy, podłoża i otoczenia w trakcie prac

od + 5 °C do + 30 °C

Dostępne opakowania

worki papierowe 25 kg

Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu

≤ 0,0002 %

  

15

Deklaracja Właściwości Użytkowych nr AZW TR-B/CPR

PN-EN 998-1:2012 (EN 998-1:2010)

R

Zaprawa tynkarska renowacyjna, o określonych właściwościach, wytwarzana

w zakładzie, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ściany murowane, stropy, słupy i ściany działowe

Reakcja na ogień - klasa

A1

Przyczepność

≥ 0,3 N/mm² FP:B

Absorpcja wody

≥ 0,3 kg/m2 po 24 h

Współczynnik przepuszczalności pary wodnej, μ

≤ 15

Współczynnik przewodzenia ciepła

(średnia wartość tabelaryczna P=50 %)

0,67 W/mK (λ10, dry)

(EN 1745:2002, tab.A12)

Gęstość brutto w stanie suchym

≤ 1600 kg/m3

Trwałość -  przyczepność

≥ 0,3 N/mm² FP:B

Trwałość -  absorpcja wody

≥ 0,3 kg/m2 po 24 h

Uwalnianie / zawartość substancji niebezpiecznych – patrz karta charakterystyki

Data aktualizacji: 2016.06.20. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność.