piksel
Infolinia
TYNK USZCZELNIAJĄCY HYDROTYNK U

TYNK USZCZELNIAJĄCY HYDROTYNK U

TYNK USZCZELNIAJĄCY HYDROTYNK U

Najważniejsze cechy

  • tynk mineralny na bazie spoiwa hydraulicznego
  • do stosowania na zawilgocone i zasolone podłoża z cegły, kamienia naturalnego i betonu
  • paroprzepuszczalny
  • zalecany na fundamenty, ściany piwnic, cokoły, małą architekturę
na ściany na ściany
do wewnątrz do wewnątrz
na zewnątrz na zewnątrz

Opis

do wykonywania tynków zaporowych na zawilgoconych i zasolonych podłożach z cegły, kamienia naturalnego i powierzchniach betonowych

Główne właściwości

  • tworzy wodoszczelną warstwę zatrzymującą kapilarny transport wilgoci
  • paroprzepuszczalny
  • odporny na siarczany

Główne parametry

  • zużycie ok. 17-18 kg na 1 m2 na każde 10 mm grubości warstwy
  • grubość warstwy 10-30 mm

PRZEZNACZENIE I WŁAŚCIWOŚCI

do góry
*      specjalistyczny, mineralny tynk na bazie spoiwa hydraulicznego
*      do wykonywania tynków zaporowych na zawilgoconych i zasolonych podłożach z cegły, kamienia naturalnego i powierzchniach betonowych
*      tworzy wodoszczelną warstwę zatrzymującą kapilarny transport wilgoci i przenikanie jej do pomieszczeń
*      zalecany w obiektach zabytkowych, na fundamentach, ścianach piwnic oraz w strefie cokołowej budynków, w miejscach w których ściany stykają się bezpośrednio z gruntem
*      szczególnie przydatny w sytuacji gdy odtworzenie izolacji pionowej ścian jest trudne lub niemożliwe do wykonania z przyczyn technicznych lub organizacyjnych (ściany przylegające do tarasów, budynki w zabudowie pierzejowej itp.)
*      może być stosowany w budownictwie współczesnym, do wykonywania tynków w strefie cokołowej, na murach oporowych i ogrodzeniach, szczególnie na terenach okresowo podtapianych lub zagrożonych powodzią
*      zabezpiecza materiał konstrukcyjny ścian przed wodą rozbryzgową
*      tworzy warstwę odporną na wodę pod ciśnieniem 0,2 bara
*      paroprzepuszczalny - umożliwia swobodne odparowywanie wilgoci i wysychanie podłoża
*      odporny na siarczany – nie wymaga określania zawartości soli w murze, zapewnia odpowiednią przyczepność do zawilgoconych i zasolonych powierzchni
*      wysoka wytrzymałość mechaniczna

OBSZARY ZASTOSOWAŃ

do góry
*      wewnątrz i na zewnątrz budynków w przypadku braku lub niesprawności izolacji poziomej i/lub pionowej
*      jako rozwiązanie alternatywne dla izolacji typu wannowego z zastosowaniem jednoskładnikowych, mineralnych zapraw uszczelniających i tynków renowacyjnych
*      ściany zewnętrzne, fundamentowe lub piwniczne częściowo zagłębione w gruncie, przeponę izolacyjną z PREPARATU KRZEMIONKUJĄCEGO KS zaleca się wykonać wówczas powyżej poziomu gruntu, od wewnątrz lub od zewnątrz
*      ściany fundamentowe i piwniczne całkowicie zagłębione w gruncie lub stanowiące przegrody stykające się ze ścianami sąsiadujących budynków lub z innymi pomieszczeniami, przeponę z PREPARATU KRZEMIONKUJĄCEGO KS zaleca się w takich sytuacjach wykonać zarówno przy poziomie posadzki jak i strefie tuż pod sufitem pomieszczenia
*      na ścianach od strony zewnętrznej, w strefie cokołowej, na murach oporowych i ogrodzeniach, do wykonywania warstwy zabezpieczającej mur przed działaniem wody opadowej i rozbryzgowej
*      tynków uszczelniających, z uwagi na mechanizm działania, nie zaleca się stosować poza strefą przyziemia i ścian fundamentowych oraz w przypadku wody oddziaływującej pod ciśnieniem

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

do góry
Sposób przygotowania podłoża powinien być dopasowany indywidualnie dla danego obiektu, w zależności od wytrzymałości i stanu zachowania materiału podłoża oraz jego wartości historycznej. Tynki o niskiej wytrzymałości, osypujące się lub odspojone od podłoża należy usunąć, ze spoin wykuć zaprawę murarską na głębokość około 20 mm. Następnie odsłoniętą powierzchnię oczyścić z kurzu, wykwitów, resztek zaprawy i słabo przylegających fragmentów muru. Oczyszczone spoiny i ubytki w murze uzupełnić ZAPRAWĄ DO UZUPEŁNIANIA UBYTKÓW W CEGLE I KAMIENIU CG. Widoczne wykwity solne należy usunąć mechanicznie poprzez czyszczenie, konieczna jest również usunięcie ewentualnych skażeń biologicznych. W razie potrzeby, przed wykonaniem tynkowania na całej powierzchni zastosować KRZEMIANOWY PREPARAT WZMACNIAJĄCY KPW w celu wzmocnienia podłoża. Po wykonaniu wszystkich czynności przygotowawczych, w przypadku tynkowania podłoży betonowych lub murów z drobnowymiarowych elementów wapienno-piaskowych, zaleca się dodatkowe zastosowanie warstwy sczepnej z OBRZUTKI RENOWACYJNEJ TRO.

SPOSÓB UŻYCIA

do góry
Zaprawę przygotowuje się do użycia poprzez wsypanie suchej mieszanki do pojemnika
z odmierzoną ilością wody oraz mechaniczne wymieszanie do momentu uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek i wydzielającej się cieczy. Zalecane proporcje 4,50 - 5,25 litra wody na 25 kg suchej mieszanki. Zaprawa nadaje się do użycia przez okres ok. 60 minut, należy ją co pewien czas okresowo przemieszać. Tynk nanosi się równomierną warstwą, ręcznie, poprzez narzut kielnią na odpowiednio przygotowane podłoże. Zaleca się nakładanie tynku warstwami o grubości ok. 10 mm, zależnie od stopnia zawilgocenia podłoża. W przypadku ścian lekko wilgotnych wystarczy jedna, dwie warstwy tynku, natomiast w przypadku ścian intensywnie zawilgoconych zalecane jest stosowanie co najmniej trzech warstw tynku. W narożnikach ścian oraz na krawędzi połączenia ściana-posadzka zalecane jest wykonanie fasety z TYNKU USZCZELNIAJĄCEGO HYDROTYNK U. Podczas nakładania tynków na zewnątrz budynków, po wykonaniu każdej z warstw pośrednich zaleca się zatarcie jej powierzchni na ostro. Ostatnią warstwę można lekko zacierać, ale bez filcowania powierzchni. W czasie wysychania tynków wewnętrznych należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń. Tynki zewnętrzne chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, w razie potrzeby zwilżać wodą przez okres 5 do 7 dni od wykonania.

UWAGI

do góry
*      Niniejsze informacje stanowią podstawowe zalecenia dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wytycznymi konserwatorskimi i przepisami BHP.
*      Narzędzia czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.
*      Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Materiał należy przechowywać i przewozić w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w warunkach suchych. Chronić przed wilgocią.
*      NIEBEZPIECZEŃSTWO. Zawiera cement. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania pyłu. Stosować rękawice chronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
*      Szczegółowe informacje na temat zagrożeń i warunków bezpiecznego stosowania, aspektów ekologicznych oraz zaleceń dotyczących transportu i składowania zamieszczone są w karcie charakterystyki MSDS

DANE TECHNICZNE

do góry
Tynk uszczelniający HYDROTYNK U jest fabrycznie przygotowaną suchą mieszanką, produkowaną na bazie spoiwa hydraulicznego, wypełniaczy kwarcowych oraz dodatków zapewniających wodoszczelność i wodoodporność.
 
Proporcje mieszania woda / sucha mieszanka
4,50 - 5,25 l / 25 kg
Czas gotowości zaprawy do pracy
ok. 1 godziny
Zużycie
ok. 1,7-1,8 kg/m2 przy grubości warstwy 1 mm
Min. grubość warstwy zaprawy                                  
10 mm
Max. grubość warstwy zaprawy
30 mm (punktowo do 50 mm)
Temperatura przygotowania zaprawy, otoczenia w trakcie prac oraz podczas wiązania
od + 5 °C do + 25 °C
Dostępne opakowania
worki papierowe 25 kg
Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu
≤ 0,0002 %
 
DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA
Wyrób spełnia wymagania PN-EN 998-1:2012 (EN 998-1:2010).
 
 
14
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr AZW HTU/CPR
PN-EN 998-1:2012 (EN 998-1:2010)
GP
Zaprawa tynkarska o określonych właściwościach, wytwarzana w zakładzie, ogólnego przeznaczenia, do nakładania ręcznego. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz na ściany murowane, stropy, słupy i ściany działowe.
Reakcja na ogień - klasa
A1
Przyczepność
≥ 0,3 N/mm² FP:B
Absorpcja wody - kategoria
W1
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej (wartość tabelaryczna), μ
15/35
(EN 1745:2002, tab.A.12)
Współczynnik przewodzenia ciepła
(średnia wartość tabelaryczna P=50 %)
0,83 W/mK (λ10, dry)
(EN 1745:2002, tab.A.12)
Gęstość brutto w stanie suchym
≤ 1800 kg/m3
Trwałość. Przyczepność
≥ 0,3 N/mm² FP:B
Trwałość. Absorpcja wody - kategoria
W1
Uwalnianie / zawartość substancji niebezpiecznych – patrz karta charakterystyki
 
Data aktualizacji: 2016-02-11. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność.
 
do góry
TYNK USZCZELNIAJĄCY HYDROTYNK U
TYNK USZCZELNIAJĄCY HYDROTYNK U

Aktualna dokumentacja

Archiwalna dokumentacja