piksel
Infolinia
TYNK WAPIENNO-CEMENTOWY TWC

TYNK WAPIENNO-CEMENTOWY TWC

TYNK WAPIENNO-CEMENTOWY TWC

Najważniejsze cechy

 • do wykonywania wypraw tynkarskich na powierzchniach pokrytych starymi tynkami wapiennymi i wapienno-cementowymi
 • do stosowania na surowych podłożach mineralnych - na powierzchniach z cegły lub kamienia naturalnego
 • odporny na spękania i o wysokiej elastyczności
 • zawiera wapno
 • stos kruszywowy: 0 - 1 mm
na ściany na ściany
do wewnątrz do wewnątrz
na zewnątrz na zewnątrz
produkt mrozoodporny produkt mrozoodporny
produkt wodoodporny produkt wodoodporny
grubość na ścianie 5-30 mm grubość na ścianie 5-30 mm

Opis

Tynk do wykonywania wypraw tynkarskich.

Główne właściwości

 • kruszywo do 0,5 mm
 • na bazie wapna, naturalnego spoiwa od wieków używanego do celów budowlanych
 • wzmocniony dodatkiem cementu portlandzkiego

Główne parametry

 • grubość warstwy 5-30 mm
 • zużycie ok. 17 kg zaprawy na 1 m2

PRZEZNACZENIE I WŁAŚCIWOŚCI

do góry
 • zalecany do wykonywania wypraw tynkarskich na powierzchniach pokrytych starymi tynkami wapiennymi i wapienno-cementowymi. Może być również stosowany na surowych powierzchniach z cegły lub kamienia naturalnego
 • do nakładania ręcznego
 • na ściany i sufity, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
 • jako warstwa nawierzchniowa lub - po zatarciu na ostro - jako tynk podkładowy pod inne okładziny (kategoria tynku od 0 do III)
 • na bazie wapna, naturalnego spoiwa, od wieków używanego przy produkcji tynków. Zawartość wapna decyduje o elastyczności i odporności tynku na spękania
 • zawiera cement, zwiększający odporność gotowego tynku na czynniki atmosferyczne
 • i uszkodzenia mechaniczne
 • wysoka paroprzepuszczalność – bardzo istotny parametr w przypadku starych, wilgotnych podłoży, tynk umożliwia swobodny transport pary wodnej i oddawanie wilgoci przez materiał, na którym został zastosowany
 • łatwy do nakładania i zacierania – dzięki zawartości wapna zaprawa jest plastyczna i ma bardzo korzystne parametry robocze
 • jasnoszary kolor wyprawy tynkarskiej - pozwala na łatwe i ekonomiczne pokrycie powierzchni farbą
 • materiał opracowany specjalnie dla potrzeb konserwacji obiektów zabytkowych – charakteryzuje się optymalnie dobranymi parametrami wytrzymałościowymi i fizyko-chemicznymi
 • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
 • wodoodporny
 • mrozoodporny

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

do góry

Sposób oczyszczenia podłoża powinien być dopasowany indywidualnie dla danego obiektu, w zależności od wytrzymałości i stanu zachowania materiału podłoża oraz jego wartości historycznej. Podłoże powinno być mocne, oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitów, resztek powłok malarskich. Słabo związane fragmenty powierzchni należy odkuć, a części luźne lub osypliwe usunąć przy pomocy szczotki drucianej. Bezpośrednio przed nałożeniem tynku podłoże zwilżyć wodą.

SPOSÓB UŻYCIA

do góry

Suchą mieszankę wsypać do odmierzonej ilości czystej wody (zalecane proporcje 7,5-8,0 l na 25 kg), a następnie mechanicznie wymieszać do momentu uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek i wydzielającej się cieczy. Tynk nanosić dwuwarstwowo – jako obrzutkę i narzut wierzchni. Zaprawę narzucać ręcznie, za pomocą kielni, równomierną warstwą, powierzchnię wyrównać łatą "H" i pozostawić do wstępnego związania. Moment przystąpienia do zacierania określić doświadczalnie tak, aby nie nastąpiło zbytnie przesuszenie powierzchni tynku. Stosować narzędzia odpowiednie do oczekiwanego efektu wykończenia i przeznaczenia tynku. Powierzchnię tynku chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, w razie potrzeby można ją zwilżyć wodą.

UWAGA

do góry
 • Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
 • Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej zaprawy zmywa się środkiem ATLAS SZOP.
 • Okres przydatności do użycia tynku wynosi 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Materiał przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach).
 • Produkt drażniący, zawiera cement. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

DANE TECHNICZNE

do góry

ATLAS ZŁOTY WIEK TWC jest fabrycznie przygotowaną, suchą mieszanką produkowaną na bazie najwyższej jakości spoiwa mineralnego (wapna i cementu), wypełniaczy kwarcowych oraz dodatków uszlachetniających.

 
Proporcje mieszania woda / sucha mieszanka

7,5-8,0 l / 25 kg

Czas gotowości zaprawy do pracy

ok. 2 godziny

Zużycie

ok. 17 kg zaprawy na 1 m2 przy grubości warstwy 10 mm

Temperatura przygotowania zaprawy, podłoża i otoczenia w trakcie prac

od + 5 °C do + 30 °C

Max. średnica kruszywa

0,5 mm

Min. / max grubość tynku

5 mm / 30 mm

Dostępne opakowania

worki papierowe 25 kg

Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu

≤ 0,0002 %

 
 
14

Deklaracja Właściwości Użytkowych nr AZW TWC/CPR

PN-EN 998-1:2012 (EN 998-1:2010)
GP

Zaprawa tynkarska  o określonych właściwościach, wytwarzana w zakładzie, ogólnego przeznaczenia, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, na ściany, stropy, słupy i ściany działowe

Reakcja na ogień - klasa
A1
Przyczepność
≥ 0,3 N/mm² - FP:B
Absorpcja wody - kategoria
W0
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej, μ
15/35
Współczynnik przewodzenia ciepła, (średnia wartość tabelaryczna dla P=50%)
0,83 W/mK (λ10, dry)
(EN 1745:2002 tab.A.12)
Gęstość brutto w stanie suchym
≤ 1800 kg/m³

Trwałość. Spadek wytrzymałości po 25 cyklach zamrażania i odmrażania

≤ 15 %
Trwałość. Ubytek masy po 25 cyklach zamrażania i odmrażania
≤ 3 %
Uwalnianie / zawartość substancji niebezpiecznych
patrz – karta charakterystyki

Data aktualizacji: 2014.04.29. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność