piksel
Infolinia
TYNK RENOWACYJNY PODKŁADOWY TRP

TYNK RENOWACYJNY PODKŁADOWY TRP

TYNK RENOWACYJNY PODKŁADOWY TRP

Najważniejsze cechy

 • do wykonywania podkładowych tynków renowacyjnych
 • posiada bardzo wysoki stopnień porowatości
 • na podłoża o średnim i wysokim stopniu zasolenia
 • stanowi warstwę wyrównującą
 • stos kruszywowy: 0 – 1,2 mm

Opis

na podłoża o średnim i wysokim stopniu zasolenia

Główne właściwości

 • do stosowania w przypadku średniego lub wysokiego stopnia zasolenia
 • charakteryzuje się bardzo wysokim stopniem porowatości

Główne parametry

 • zużycie ok. 12-14 kg na 1 m2
 • grubość warstwy 10-20 mm

PRZEZNACZENIE I WŁAŚCIWOŚCI

do góry
 • do wykonywania podkładowych tynków renowacyjnych na zawilgoconych i zasolonych powierzchniach
 • zalecany w obiektach zabytkowych, na fundamentach, ścianach piwnic i kondygnacji nadziemnych
 • spełnia wymagania instrukcji WTA 2-9-04
 • zalecany na podłożach o wysokim stopniu zasolenia
 • stanowi warstwę wyrównującą - umożliwia uzyskanie równomiernej grubości tynku renowacyjnego ATLAS ZŁOTY WIEK TR; jest również pierwszą warstwą pochłaniającą i magazynującą sole z materiału podłoża
 • charakteryzuje się bardzo wysokim stopieniem porowatości, dzięki czemu ma wysoką zdolność do magazynowania krystalizujących soli
 • duża ilość i objętość porów w związanej zaprawie zapewniają doskonałą paroprzepuszczalność warstwy, umożliwiając swobodne odparowywanie wilgoci i szybkie wysychanie podłoża
 • odporny na działanie soli rozpuszczalnych w wodzie
 • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
 • do nakładania ręcznego lub maszynowego
 • wodoodporny
 • mrozoodporny

DOBÓR UKŁADU WARSTW

do góry

Przed przystąpieniem do prac związanych z aplikacją systemu tynków renowacyjnych zalecane jest określenie stopnia zasolenia podłoża, który decyduje o układzie i grubości poszczególnych warstw – patrz tabela.

SYSTEMU TYNKÓW RENOWACYJNYCH ATLAS ZŁOTY WIEK

Stopień zasolenia

Zalecany układ warstw

Grubość warstwy [mm]

niski

Obrzutka renowacyjna TRO

≤ 5

Tynk renowacyjny TR lub Tynk renowacyjny TR-B

≥ 20

średni

Obrzutka renowacyjna TRO

≤ 5

Tynk renowacyjny TR lub Tynk renowacyjny TR-B

10 do 20

Tynk renowacyjny TR lub Tynk renowacyjny TR-B

10 do 20

wysoki

Obrzutka renowacyjna TRO

≤ 5

Tynk renowacyjny podkładowy TRP

≥ 10

Tynk renowacyjny TR lub Tynk renowacyjny TR-B

≥ 15

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

do góry

Wilgotne i zasolone tynki należy usunąć do wysokości około 80 cm powyżej najwyższej widocznej linii zasolenia i/lub zawilgocenia. Zaprawę murarską ze spoin wykuć na głębokość około 20 mm. Następnie odsłoniętą powierzchnię ściany oczyścić z kurzu, wykwitów solnych, resztek zaprawy i słabo przylegających fragmentów muru. Uwaga! Powstały gruz należy na bieżąco usuwać z placu budowy. Kolejną czynnością jest zwilżenie podłoża wodą i wykonanie warstwy szczepnej z obrzutki renowacyjnej ATLAS ZŁOTY WIEK TRO, narzuconej ażurową warstwą o grubości ok. 5 mm i pokrywającej do 50% powierzchni podłoża. Po jej stwardnieniu, po około 24 godzinach, można przystąpić do nakładania właściwej warstwy podkładowego tynku renowacyjnego ATLAS ZŁOTY WIEK TRP.

SPOSÓB UŻYCIA

do góry

Zaprawę przygotowuje się do użycia poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością wody oraz mechaniczne wymieszanie do momentu uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek i wydzielającej się cieczy. Zalecane proporcje to 4,25 - 4,75 litra wody na 25 kg suchej mieszanki. Tynk można również przygotowywać za pomocą agregatów tynkarskich. Tynk nanosi się równomierną warstwą, ręcznie lub mechanicznie, na odpowiednio stwardniałą warstwę obrzutki. Nadmiar materiału ściągać za pomocą łaty. Należy zadbać o zachowanie równomiernej grubości warstwy tynku, minimum 10 mm na całej powierzchni. Tynku nie zacierać, po wstępnym związaniu jego powierzchnię przeciągnąć szczotką z twardym włosiem lub ostrą miotłą w kierunku poziomym - ma to na celu uzyskanie jak najbardziej szorstkiej powierzchni, zapewniającej optymalną przyczepność dla kolejnej warstwy, czyli tynku renowacyjnego ATLAS ZŁOTY WIEK TR. W czasie wysychania tynków wewnętrznych należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń. Tynki zewnętrzne chronić przed zbyt szybkim wysychaniem.

UWAGA

do góry
 • Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
 • Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej zaprawy zmywa się środkiem ATLAS SZOP.
 • Okres przydatności do użycia tynku wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Materiał przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach).
 • Produkt drażniący, zawiera cement. Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

DANE TECHNICZNE

do góry

ATLAS ZŁOTY WIEK TRP jest fabrycznie przygotowaną, suchą mieszanką produkowaną na bazie najwyższej jakości spoiwa cementowego, wypełniaczy kwarcowych oraz dodatków uszlachetniających. Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr ITB-0471/Z. Posiada Certyfikat WTA.

 

Proporcje mieszania woda / sucha mieszanka

4,25 - 4,75 l / 25 kg

Czas gotowości zaprawy do pracy

ok. 2 godziny

Porowatość

> 45 %

Min. grubość warstwy

10 mm

Max. grubość warstwy

20 mm

Zużycie

ok. 12 kg zaprawy na 1 m2 przy grubości warstwy 10 mm

Temperatura przygotowania zaprawy, podłoża i otoczenia w trakcie prac

od + 5 °C do + 30 °C

Dostępne opakowania

worki papierowe 25 kg

Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu

≤ 0,0002 %

 

15

Deklaracja Właściwości Użytkowych nr AZW TRP/CPR

PN-EN 998-1:2012 (EN 998-1:2010)

R

Zaprawa tynkarska renowacyjna, o określonych właściwościach, wytwarzana
w zakładzie, do nakładania ręcznego lub mechanicznego, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ściany, stropy, słupy i ściany działowe.

Reakcja na ogień - klasa

A1

Przyczepność

≥ 0,3 N/mm² FP:B

Absorpcja wody

≤ 0,3 kg/m2po 24 h

Współczynnik przepuszczalności pary wodnej, μ

≤ 15

Współczynnik przewodzenia ciepła

(średnia wartość tabelaryczna P=50 %)

0,67 W/mK (λ10, dry)

(EN 1745:2002 tab.A.12)

Gęstość brutto w stanie suchym

≤ 1600 kg/m3

Trwałość -  przyczepność

≥ 0,3 N/mm² FP:B

Trwałość -  absorpcja wody

≤ 0,3 kg/m2po 24 h

Uwalnianie / zawartość substancji niebezpiecznych – patrz karta charakterystyki

 

Data aktualizacji: 2016.09.01. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność.