Infolinia

Aktualności

28/01/2022
/

Opracowanie uniwersalnego spoiwa cementowego do produkcji samopoziomujących podkładów podłogowych przygotowywanych na bazie niestandaryzowanych kruszyw dostępnych lokalnie.

Fundusze europejskie - promuje łódzkie

Firma ATLAS sp. z o.o. przystąpiła do realizacji projektu pt.:

„Opracowanie uniwersalnego spoiwa cementowego do produkcji samopoziomujących podkładów podłogowych przygotowywanych na bazie niestandaryzowanych kruszyw dostępnych lokalnie”. 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.

 

Metryka projektu:

 

Program Operacyjny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa

I. Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

Działanie

I.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje

Poddziałanie

I.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw, typ projektu 1

Numer projektu

RPLD.01.02.02-10-0007/21

 

Cel projektu.

Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych w celu opracowania i wdrożenia do oferty handlowej Atlas sp. z o.o. innowacyjnego spoiwa cementowego, umożliwiającego wykorzystanie kruszyw lokalnych, nie poddanych obróbce mechanicznej i termicznej, do przygotowywania samopoziomujących podkładów podłogowych. Opracowane rozwiązanie materiałowe będzie mieszaniną wyselekcjonowanych spoiw mineralnych oraz domieszek i dodatków chemicznych, zapewniających stałość właściwości użytkowych przy znacznym zróżnicowaniu uziarnienia i wilgotności kruszyw dostępnych lokalnie. Podkłady podłogowe wytworzone z użyciem zaprojektowanego spoiwa charakteryzować będzie niższy ślad węglowy w stosunku do workowanych wyrobów tego typu.

 

Planowane efekty projektu.

W wyniku realizacji projektu zostanie opracowany i przygotowany do wdrożenia nowy, innowacyjny produkt – spoiwo cementowe do wykonywania samopoziomujących podkładów podłogowych.

 

Wartość projektu.

Całkowity koszty realizacji projektu wynosi 1 369 193,96 PLN.

Wkład Funduszy Europejskich.

Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 525 351,45 PLN.