piksel
Infolinia
RENOWACYJNA ZAPRAWA DO SPOINOWANIA Z TRASEM FG-20

RENOWACYJNA ZAPRAWA DO SPOINOWANIA Z TRASEM FG-20

RENOWACYJNA ZAPRAWA DO SPOINOWANIA Z TRASEM FG-20

Najważniejsze cechy

 • spoinuje i renowuje istniejące spoiny w murach z cegły ceramicznej i kamienia naturalnego
 • bogata kolorystyka - 112 gotowych receptur
 • możliwość wybarwienia w masie na inne kolory
 • zawiera tras
 • kruszywo o średnicy do 2,0 mm

Opis

Do spoinowania i renowacji istniejących spoin w murach z cegły ceramicznej i kamienia naturalnego

Główne właściwości

 • zawiera tras ograniczający możliwość wystąpienia wykwitów na powierzchni zaprawy
 • drobne uziarnienie
 • bogata kolorystyka

Główne parametry

 • kruszywo do 2,0 mm
 • wytrzymałość na ściskanie 5 MPa
 • zużycie ok. 1,6 kg zaprawy na 1 dm3

PRZEZNACZENIE I WŁAŚCIWOŚCI

do góry
 • do spoinowania i renowacji istniejących spoin w murach z cegły ceramicznej i kamienia naturalnego
 • mineralna – na bazie białego cementu portlandzkiego
 • zawiera tras – minerał pochodzenia wulkanicznego, ograniczający możliwość wystąpienia wykwitów na powierzchni zaprawy
 • bogata kolorystyka – 112 gotowych receptur, możliwość wybarwienia zaprawy w masie na inne kolory, w zależności od indywidualnych potrzeb – na podstawie próbek oryginalnego materiału
 • gruboziarnista (kruszywo do 2,0 mm)
 • materiał opracowany specjalnie dla potrzeb konserwacji obiektów zabytkowych – charakteryzuje się optymalnie dobranymi parametrami wytrzymałościowymi i fizyko-chemicznymi
 • wysoka przyczepność i niski skurcz liniowy
 • fabryczny sposób przygotowania zapewnia powtarzalność uziarnienia, koloru i właściwości gotowej zaprawy – bardzo istotny czynnik podczas renowacji dużych powierzchni elewacji
 • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
 • wodoodporna
 • mrozoodporna

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

do góry

Sposób przygotowania podłoża powinien być dopasowany indywidualnie dla danego obiektu, w zależności od wytrzymałości i stanu zachowania materiału podłoża oraz jego wartości historycznej. Spoiny powinno być oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitów i innych zanieczyszczeń. Słabo związane fragmenty należy odkuć, a części luźne lub osypliwe usunąć. Bezpośrednio przed spoinowaniem podłoże zwilżyć wodą. W przypadku reprofilacji istniejących spoin, starą, uszkodzoną zaprawę zaleca się usunąć na głębokość ok. 15 mm.

SPOSÓB UŻYCIA

do góry

Suchą mieszankę wsypać do odmierzonej ilości czystej wody (zalecane proporcje 3,5-4,5 l na 25 kg), a następnie mechanicznie wymieszać do momentu uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek i wydzielającej się cieczy. Zaprawa nadaje się do stosowania po ok. 5 minutach i po ponownym przemieszaniu. Zaprawę nanosi się za pomocą kielni do fugowania i stalowej pacy, dbając o dokładne i pełne wypełnienie przestrzeni pomiędzy elementami muru. Stosować narzędzia ze stali nierdzewnej. Prace prowadzić w temperaturze od +5 °C do +25 °C. W trakcie robót oraz minimum 7 dni po ich zakończeniu spoinowane elementy osłaniać przed opadami i zbyt szybkim wysychaniem zaprawy. Uwaga! Ze względu na naturalne składniki należy na jednej powierzchni stosować wyłącznie materiał z tej samej partii produkcyjnej, pozwoli to uniknąć ewentualnych różnic w odcieniu barw zaprawy.

UWAGA

do góry
 • Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
 • Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej zaprawy zmywa się środkiem ATLAS SZOP.
 • Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Materiał przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach).
 • Produkt drażniący, zawiera cement. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę

DANE TECHNICZNE

do góry

ATLAS ZŁOTY WIEK FG-20 jest fabrycznie przygotowaną, suchą mieszanką produkowaną na bazie najwyższej jakości spoiw hydraulicznych, mączki trasowej, wypełniaczy oraz dodatków uszlachetniających.

Proporcje mieszania woda / sucha mieszanka

3,5-4,5 l / 25 kg

Czas gotowości zaprawy do pracy

ok. 2 godziny

Zużycie

ok. 1,6 kg zaprawy na 1 dm3  

Temperatura przygotowania zaprawy, podłoża i otoczenia w trakcie prac

od + 5 °C do + 25 °C

Dostępne opakowania

worki papierowe 25 kg

Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu

≤ 0,0002 %

 
09

Deklaracja Właściwości Użytkowych nr AZW FG-20/CPR

PN-EN 998-2:2012 (EN 998-2:2010)

GP

Zaprawa murarska wg przepisu, ogólnego przeznaczenia, wytwarzana w zakładzie, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, w elementach podlegających wymaganiom konstrukcyjnym, przeznaczona do murów zbrojonych i niezbrojonych, na ściany murowane, słupy i ściany działowe

Proporcje składników (wagowo): cement, wapno, kruszywo (1:1:10), z dodatkiem mączki trasowej

Reakcja na ogień - klasa
A1
Wytrzymałość na ściskanie - kategoria
≥ 5,0 N/mm²
Wytrzymałość początkowa na ścinanie (wartość tabelaryczna)
≥ 0,15 N/mm²
Absorpcja wody
0,05 kg/m2 min0,5
Zawartość chlorków
0,07 % Cl
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej (wartość tabelaryczna), μ
15/35
(EN 1745:2002, tab. A.12)

Współczynnik przewodzenia ciepła (średnia wartość tabelaryczna dla P=50 %)

0,83 W/mK (λ10, dry)
(EN 1745:2002, tab. A.12)
Trwałość. Spadek wytrzymałości po cyklach zamrażania i rozmrażania
≤ 10 %
Trwałość. Ubytek masy po cyklach zamrażania i rozmrażania
≤ 3 %

Uwalnianie / zawartość substancji niebezpiecznych - patrz karta charakterystyki

Data aktualizacji: 2014.04.30. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność.

do góry
RENOWACYJNA ZAPRAWA DO SPOINOWANIA Z TRASEM FG-20
RENOWACYJNA ZAPRAWA DO SPOINOWANIA Z TRASEM FG-20

Aktualna dokumentacja

Archiwalna dokumentacja