piksel
Infolinia
TRASOWA ZAPRAWA KLEJĄCA BIAŁA TZK-B

TRASOWA ZAPRAWA KLEJĄCA BIAŁA TZK-B

TRASOWA ZAPRAWA KLEJĄCA BIAŁA TZK-B

Najważniejsze cechy

  • super elastyczna, średniowarstwowa (2-10 mm) zaprawa klejąca
  • do stosowania na trudne, krytyczne podłoża oraz ogrzewanie podłogowe
  • do stosowania na podłoża narażone na silne zawilgocenie
  • charakteryzuje się bardzo dużą przyczepnością do podłoża
  • zawiera tras
na ściany na ściany
na podłogi na podłogi
do wewnątrz do wewnątrz
na zewnątrz na zewnątrz
produkt mrozoodporny produkt mrozoodporny
produkt wodoodporny produkt wodoodporny
grubość 2-10 mm grubość 2-10 mm

Opis

Trasowa zaprawa klejąca biała przeznaczona do mocowania ściennych i posadzkowych okładzin kamiennych, ceramicznych i mozaikowych, na podłożach narażonych na zawilgocenie podczas eksploatacji. stosowana wewnątrz i na zewnątrz.

Główne właściwości

    Trasowa zaprawa klejąca biała przygotowana na bazie białego cementu. charakteryzuje się wysoką przyczepnością do podłoża.

Główne parametry

  • zużycie 1,5 kg/m2/mm grubości

PRZEZNACZENIE I WŁAŚCIWOŚCI

do góry
*      do mocowania ściennych i posadzkowych okładzin kamiennych, ceramicznych
i mozaikowych, narażonych podczas eksploatacji na silne zawilgocenie
*      na bazie białego spoiwa hydraulicznego - zapobiega możliwości powstania przebarwień na powierzchni mocowanych elementów, predysponując zaprawę do przyklejania płytek o dużej nasiąkliwości np. marmurowych
*      zawiera tras – minerał pochodzenia wulkanicznego, ograniczający możliwość wystąpienia wykwitów na powierzchni przyklejonej okładziny
*      bardzo wysoka przyczepność do podłoża – zaprawa zalecana do montażu płytek na trudne, stare podłoża (zdegradowane przed długotrwałe zawilgocenie, działanie soli
i skażeń biologicznych), można ją również stosować do montażowego mocowania dekoracyjnych elementów sztukatorskich, obramować okiennych, listew, elementów gzymsów itp.
*      odkształcalna – kompensuje naprężenia termiczne i mechaniczne na jakie okładzina jest narażona, może być stosowana do mocowania okładzin narażonych na wyjątkowo trudne warunki użytkowania,
*      stabilna na elementach pionowych, nie spływa, umożliwia klejenie okładzin od góry
*      wygodna w stosowaniu – zachowuje wydłużony czas otwarty prac nawet do 30 minut
*      do stosowania warstwą o zwiększonej grubości (od 2 do 10 mm) – umożliwia mocowanie okładzin bez wstępnego wyrównywania podłoża oraz płytek
o nieregularnej lub profilowanej powierzchni spodu
*      zalecana na cokołach i innych elementach budynku narażonych na zawilgocenie
*      opracowana specjalnie dla potrzeb konserwacji obiektów zabytkowych, ale przydatna dla nowych obiektów gdy możliwe są przebarwienia i wykwity solne
*      do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
*      wodoodporna i mrozoodporna

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

do góry
Sposób oczyszczenia podłoża powinien być dopasowany indywidualnie dla danego obiektu, w zależności od wytrzymałości i stanu zachowania materiału podłoża oraz jego wartości historycznej. Podłoże przed rozpoczęciem impregnacji powinno być oczyszczone z kurzu, brudu, patyny, luźnych i osypliwych fragmentów oraz pozostałości tłuszczów, olejów i wosku. Należy również usunąć skażenia biologiczne powierzchni, a oczyszczoną powierzchnię dodatkowo zaimpregnować. W przypadku nadmiernej chłonności podłoża zastosować preparat regulujący i  ograniczający nasiąkliwość.

SPOSÓB UŻYCIA

do góry
Suchą mieszankę wsypać do odmierzonej ilości czystej wody (zalecane proporcje 6,5-7,0 l na 25 kg), a następnie wymieszać mechanicznie do momentu uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek i wydzielającej się cieczy. Zaprawa nadaje się do stosowania po ok. 5 minutach i po ponownym przemieszaniu. Zaprawę nakładać zarówno na podłoże (stalową pacą zębatą o wielkość zębów 4-12 mm), jak i cienką warstwą na spodnią powierzchnię płytki (gładką stroną pacy). Bezpośrednio po nałożeniu kleju przyłożyć płytkę, lekko ją przesunąć i docisnąć do podłoża. Po dociśnięciu, powinno być zapewnione pełne wypełnienie klejem przestrzeni pomiędzy płytką a podłożem, bez wolnych przestrzeni. Korygowanie położenia płytki możliwe jest przez ok. 10 minut. Pomiędzy płytkami zachować spoiny o szerokości uzależnionej od wielkości boku płytki. Spoinowanie przeprowadzić po stwardnieniu kleju, nie wcześniej niż po 24 godzinach. Zaleca się stosowanie w tym celu Renowacyjnej zaprawy do spoinowania z trasem FG. Prace prowadzić w temperaturze od +5 °C do +25 °C. W trakcie i po zakończeniu robót okładzinę chronić przed opadami i zbyt szybkim wysychaniem zaprawy.

UWAGI

do góry
Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej zaprawy zmywa się środkiem ATLAS SZOP.
Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Materiał przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach).
Produkt drażniący, zawiera cement. Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

DANE TECHNICZNE

do góry
ATLAS ZŁOTY WIEK TZK jest fabrycznie przygotowaną, suchą mieszanką produkowaną na bazie białego spoiwa hydraulicznego z dodatkiem mączki trasowej, wypełniaczy oraz dodatków uszlachetniających.
 
Proporcje mieszania woda / sucha mieszanka
6,50-7,00 l / 25 kg
Czas gotowości zaprawy do pracy
ok. 4 godziny
Zużycie
ok. 1,5 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy
Temperatura przygotowania zaprawy, podłoża i otoczenia w trakcie prac
od + 5 °C do + 25 °C
Przyczepność do podłoża
≥ 1,0 N/mm²
Dostępne opakowania
worki papierowe 25 kg
Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu
≤ 0,0002 %
 
 
Data aktualizacji: 2012-06-21. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność.
do góry
TRASOWA ZAPRAWA KLEJĄCA BIAŁA TZK-B
TRASOWA ZAPRAWA KLEJĄCA BIAŁA TZK-B

Aktualna dokumentacja